אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום א' - 24/03/2019 , תאריך יציאה: ביום ב' - 25/03/2019, לילות: 1
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
toDate 2019-03-25T00:00:00.0000000+02:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6424603+02:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 550
totalPriceNoTax 550
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 728X4JgP3SGXz6FM7Dg/cBh164VwW0/AUBHRBlCW4euzSm/vIkms6Is3QGrgwaG2w/T8dLx3ATGxqoKhx/zwJ9xjQVmiJzDU078a8LuKVhq6Eq3Dja4O6JkINpCE81TbEIUAh2HqCviS29R4ZjcHCtUpxSRiDw5dGFBA7RxiIFIJjKjxRwoUp3aW5UnQDlY0vRAqCUbiBiz7ZLP/hMpPEm2zRCzJgtSYnR2CoOx9DkJYhKzqBqv9/CZFcpx6tI9Mh1lwO/wzwKT8dE1rktkdCDTWLjSyTMcHOJqHEDt4NUpQeSVJtJBblIv/TVPObEh0OdSUTw6OQLhVz569lXjbH9tQ28Dyczy5KQ52Tf9EEZKp4asw2z5rv43DCDrt5EL9G9VlBmVEAPlrVrZI8GelVy3ChMMDvqF6Mkyns5R6O43Qda6KRJQ9e/2kb3JJeJwZE5aeAZbj5MPUZka+w0nl1lKPrzsBZ9RhwfJ6pnuIiWqFtgmYxpt2ASplokhFCs+bZQYGp5r5l4KaRG2tp0vqmbaqRgTiLMXq4gt6VqMauNV6D0BUUtfBfN28uML31O1QhSuxJ+TNAhBgbVo7raFl1XexS7a0WqXKQIZvhxhf3Sm9dOoDCp3ZihlHPkG/SKIumK6/WpmCjy4DHUvo7IBUyTc5GVxLkLwA0oMqzjbGu3XkNCL41Kvq82oq3TVbNF6rXuYNQ3XIDm4ht9ADaB0BLLrE7hNsun71Splk2ifTNIdBjD9cj5VpqVQuI/A669x7Z/557sERe6kiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 550
basePriceNoTax 550
availableRooms 5
priceAfterDiscount 550
priceAfterDiscountNoTax 550
priceAfterInternetDiscount 550
priceAfterInternetDiscountNoTax 550
priceAfterAddOnDiscount 550
priceAfterAddOnDiscountNoTax 550
priceAfterClubMemberDiscount 550
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 550
dayFinalPrice 550
dayFinalPriceNoTax 550
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6424603+02:00
roomCategory 131CLSBCBa
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 570
totalPriceNoTax 570
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 728X4JgP3SGXz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUgkbH1F4T2TohDX0IfJym3WvJ4UR2DTlJO5HmCgVCmZqzOu+2v+as/DZPHmZQiGWaD/bAnhOWLnjgeHVqEusAe2AzsH8ITjJVf5Ldu/MfkCSzH0w77ybB9RQL2lPfbO8g+IjYxUbbMzF5HF6LtJef8XG4bqzlCzMW0iK8CtoDfMOI67AacDIlXZzE1Fp30gLPbw1RPIKas89VElApjQyWaGQGQi57ZI2gP+GzB0gYZIuANtXcQtqjxcLg2Pcy1gjzZSdKL3RfmFKVo+EKiA9Vx0n7Oj2gV3xRFM1ctu8jUKxtmWabwoiFtB12D7wlYvBQzlc7c034XvROoyHDvEMMW89MTaC5VXLoN6vaY5OW5uJ6QF6HgxLsQNEnk18zZCvNrabzLaVEjOaY/kxO2YToU+PCKmvfneXvnu56uuG1I2E8r1IMOuiJxRZmc+xSJ2TvM0AufUUvrlxBfNNH8/cbP77M22yESQW0OO9sT/lA4gH3rBxZhaF3dRAim0B3tZdodFOTVame4n3T2/ffv7LGb9yVUKQm5lQSG/Ik26EHVPd4l7I0vZM86G5io+o+oVcM1c/kVb7GvdqrrS7i6p5H0b92m2vf2GE4ZFnS+gLwrQuLfNMPXcid360zRzaCGFZ3cinYaxwWOA1+NYSPTTBI3/9J8mRsfoKZaEBtgJqEOKXsEId2f/1Iy5usy5MC5r+Nrzt3Ocy1QvtwkrWAmuJbYN9beI63L7uMQfXGt/5r4BUiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 570
basePriceNoTax 570
availableRooms 2
priceAfterDiscount 570
priceAfterDiscountNoTax 570
priceAfterInternetDiscount 570
priceAfterInternetDiscountNoTax 570
priceAfterAddOnDiscount 570
priceAfterAddOnDiscountNoTax 570
priceAfterClubMemberDiscount 570
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 570
dayFinalPrice 570
dayFinalPriceNoTax 570
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6424603+02:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 570
totalPriceNoTax 570
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 728X4JgP3SGXz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxU8Q0R9ZI4CLJHrR84FFZD99X5jrmlbIrkLJCR7TT/pmrGr0rK2lKesO1HUtfpgSUBff8kPigGDTb+nZx6pfbZd2PqN3cQFUGM/pu/AQg/pFcxiYv0Rco3DT4SrH+ARU9r+hXEMTR2an91yIfEmjAzttacYve/E9eY0YfPTA96u4WbtcTxUmWkHbTO9cfzpHAnylkWT+/Tq0i1TxkHVyfefCRR1PtQLkPnfidBXHzwh72btNoUDLtVBluXZlQVbk9eEMTj6rZJnqCNUVsQZB0TWiJQiZKXeJGdMoHlJ6FbKICudNwPEtemuU922f5TCmeELAm4+dT7Vab9HOvo6pSwu3+c1At96j6lDrjz8s/cSHKJkTt+csxwDjCJUHAiAFynoYihJM0qshSXLepJJw5sA/FzuGoNnW2xBz37A2zMUjApHWX8APhxO5c8JPUqJYkvYl4IZ4vBNnLWOVSBD/8cSG2cTPvMI1/8I0GWokY+DlnwqHvY3WuWsibMDEyS0ySQF0TFylB2gR33DdazpR/yZzOkuNv9hgikxwpXs4FQWvegRfv2ORskVPD4Fdr9/vIsRRSUusmXj/iPy7ebPg9GKjYxcHhyqvAjq0CWrlqehzEdSzYpcC6763MokF4/+lLM4QUx0Scg4/L2NNKxHk7udq2PHboGigC8OyhfrH40tN/NhGDfrRF7SfrF0+tl3tzIQfUBU8+IJyDx493emO+VWvKuYsE0nyU5MT53Lhm505AiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 570
basePriceNoTax 570
availableRooms 5
priceAfterDiscount 570
priceAfterDiscountNoTax 570
priceAfterInternetDiscount 570
priceAfterInternetDiscountNoTax 570
priceAfterAddOnDiscount 570
priceAfterAddOnDiscountNoTax 570
priceAfterClubMemberDiscount 570
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 570
dayFinalPrice 570
dayFinalPriceNoTax 570
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6485468+02:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 600
totalPriceNoTax 600
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 728X4JgP3SGXz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiiuCFiN/8GsRq40wmNWdDxC+XHw1PKyKLx5jn9mb6SazmgGTqnoRBtFmRvDJACnaXLxiJBzAQyZ5lLcULAr2hRjxzC8/HxiGh7MKQstuhs1T3Vp/owdfgCHcD32qcPd+soRh00aG5p0g6OaVGmjW8ZwXAHMZK6iPAQ81+Jsc5feqo1n10BFin+/OzctqTWlCDkj1d+EFpw+RoE2BER3c/olxf1t5t8T3VWRe4seZ2/DuXDCVbUBvLw6MFm15foRAR/l3l+fXh8ofiwXucQI1suQRBLfa4fChpOKS59UZxax9Y8gYjeD726n0cysPJDpJDdbNNQjrzmNMm8Fy0J9zJcYLSZrWxPXdx0VWqlAgmMOc0baF6uqGJIRheV1wE3PPYAmsu/5s8a8C/oq8erALzbGwhlGizZTXZuIIsliiCyHZEL6KbSnWII7UTo4+rnRLKJvEumal1NjQBDe7FMWQT86tD6JGtPx30DrhRYGkz2AfgI4D4e5wDRK5OvRMfKx6T3WncfNS2DE+aEnsHk8UhWXwfdZ5tMTb5E/k+1OKiLTtaC5HMjb1O9Xtu+PyKylonRpjMrVANs4qbe1uwTN/tc25XPu6i+usE6j4P+CecyGcrsOP6eomPvu2WkOOyvPocowGfUa7djrjHbKMXlPH1xDvXEDwDopbOd+eMsYCzl9JR6Vo6Fz4P6S+W7VqBKOCgiUa7cW+Z2LqY76IeU9rE2Pt/lfVs04pXSVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 600
basePriceNoTax 600
availableRooms 3
priceAfterDiscount 600
priceAfterDiscountNoTax 600
priceAfterInternetDiscount 600
priceAfterInternetDiscountNoTax 600
priceAfterAddOnDiscount 600
priceAfterAddOnDiscountNoTax 600
priceAfterClubMemberDiscount 600
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 600
dayFinalPrice 600
dayFinalPriceNoTax 600
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6485468+02:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 750
totalPriceNoTax 750
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 728X4JgP3SGXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbsqE/vXtobpRJw1i6GG/OoohuDeJIQuvCGHxcOXdWrGwIrlgvx85gGJXNfkXaUWlghLMhjmyKB9yHAnPSLYilJQqAERgAEcPIcwvLI9DauyXiDMWeMZ4QCYvK4fCaZ4K/g6fURixztPR3w91N1cHVYLaIQgvsk3MzEcb35+2LD+DaRTqk0vkuLdrKo95x471G7D3PyfQIxS5H8GwW22oNO5V9Y48LLqYPV1homv2UyBPfxwW800YDmzA55UsUv/HVt45L7W9Ncr9TfKJUSdMx+Rfls1P5L8Q5K/B20OeboLHynn+UHl5EgyhkmCDaXkxQEdJ/fy867VKVTNROPemzCtsJeV2z3IVlGz41kD/cQAZX+rryhDMRXWV68uk6/0t8iDIVpa7S4iESSE6wO0tu9vzYAzo2EBTvPwi+qZ/Ctox4q6+ZHT+QWg4XtdlWwHkTt8DgMtWOZP/B7ct9wPLraFNW682pH0q2gvNiRh0iZCAzpfFy6II2qNddPQ+iPWeGast1JqwO1C/pXfZ+YbIWCa6upLv482D1aBsJmYQBzPqqoBYxTOzK9fvKJoqkK4dL6Mw66JMk4pPd+Eo0FiZyE9Uag+LQGB2SLM4GcCS/Q65EvjXPxAD8hFkxoCaYgSUWIIYPPR4Yl+apf3NrMSHMYXSsCkLZtlHcjJAKTWNegDJm97S/hrmWXbDk+7dwBCFhOKlTyEDL/renZgoWs2y0w/eFa7oxz++luUx4vwsPpn6TUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 1
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00
roomCategory 231ROOFTRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1650
totalPriceNoTax 1650
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID b9HvLXPc1OaXz6FM7Dg/cAvIZxA7aVBHBsAsO0qO0FL0J2evVDsyD4n/+3ftjY3GZjUu1Cd6bomw9eTm2MoaksIVyKti+uVBGiLdNSsUGA1kyIaDDSDroepA/A4cHR2VegdoIDgcj90hKXYRUItlqUIlwIhRbud4MJGIn/gTpt+K9/vWFtw6KGhqFbv5fn6TAUdU80WckQgZjEfV6bJD5d8DYwRKkbS9et+ykvS/M2YzrslE/WgyqurxT+3tmiEaIuR3JH+JIaYwOLW5SZd5zJBoFemmiost5HVW0DRwzmv0vL5TGVej5wTdfCtDshww7JUiFvnx1v5xRG20vbSEBrbz2xyLWzGtpZqg/lLfMh3MAdn0z8hl1FFttw4aPwYLAZMxyVjTeZJ+zA2z0Suwat9HGbGfjjqIl8TWi0w3N0BZpy0KAx0TJ+ijO+t/CLngsILm4HoSMFiIsVZQsZD+sJvecN/7r4p7qX5FLcp63KdNrpejnRZ2pKN1G5Hbi6rMN/rLZ4j7tD7CR9JoGy7zf881ud0PO7bD81wDJfAnI1nj0HyNLkOwGoxS+xqWSxhLCqS/WjWkS7gX3fwn2hJ/D4vRuzFvoL4oKh97MgVcpgjfQCM65jk/KuTF5+vRbj7IoOJCnE6KnhgFHhVAwb1pQPrbiUuI5gJ2J8S0FpzLNLJOs3TBWGXXElmySXA6D3tH+c7aekv73xvfw2FXXmvQOqJa9i+zkqj+eS4INf/z0VBH+l4AJPYBmAwicjZmLpJiGZ5XtjZcJRFUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1650
basePriceNoTax 1650
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1650
priceAfterDiscountNoTax 1650
priceAfterInternetDiscount 1650
priceAfterInternetDiscountNoTax 1650
priceAfterAddOnDiscount 1650
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1650
priceAfterClubMemberDiscount 1650
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1650
dayFinalPrice 1650
dayFinalPriceNoTax 1650
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 450
totalPriceNoTax 450
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Gd/doUnjG9yXz6FM7Dg/cN1QihpgFcynNHtpQB/vJX5qWoiEIeFf7Al2pIEgUb6xCsZ3kRUvnjdJ9e+Ekjq+CshX/DpaT8gbL4TkHAN7WqksWAwXbGlhRvNzAVWYID7KBHatdQ03N6923laRYPWIN5PlGT/6TVXV1pwWuyDcb5RvGLPbe2YIAVFsiw+lDWGgxP9CKSOl2AgKVFNI4mR5u8Gv0Rj+EofAz1mt8LVW5rkun5uTKIVMjM+zOJpkvEutK5WxU4wm8zbP7VbHAzLlPJj5vbXfwMo0nwb5VUT74mHO2D9tFe5GDFJYz9ZNFfeHQ5fE4edjVrbgEnC+/TT63l//SZFBbdys3hf0T0LN87Q4+xSawiaGs5DNXzq417ACgq4kF6EP/ZWQ7xXbymLA+5M9TQ8plso2z2o/J+olzr84DXNA9BFu6OfWac8dvdJ6a3YUJqEU7nLxxjtVrCGTDI4sUlyzV2l2nSOpFQcw0cIolWPNS2lN0ymIF1pgJOjBwvgytC8AmOJxJsgnxh++FJ0PtjJLPOwfXXFXUTEnIsEUT5BbZe/+4ZJsWEmUtYc2si/J8XiBwvxzK0ay9AMGdFnx8IXkqEA21CnTezq93MBKJgC2CSrC8mNATo3dGJC5bAzE2dRE3Mw0ZtbRxqm11da94IO7BVWS4JHE94U13CgPH1iRLFdIbUGsbg1D+uCRVO87P/vG+eOIoV6ZiJxQz8eVWnwwK+QgtMCcUmHOEW3c1tAfrYxRTSNzz58qotdYV8O/GYNBgs0iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 450
basePriceNoTax 450
availableRooms 5
priceAfterDiscount 450
priceAfterDiscountNoTax 450
priceAfterInternetDiscount 450
priceAfterInternetDiscountNoTax 450
priceAfterAddOnDiscount 450
priceAfterAddOnDiscountNoTax 450
priceAfterClubMemberDiscount 450
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 450
dayFinalPrice 450
dayFinalPriceNoTax 450
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 500
totalPriceNoTax 500
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Gd/doUnjG9yXz6FM7Dg/cN1QihpgFcynggqkuBXKV9SLi1gLCw26UUgG+QE2QHWthm4D4gjZ7ZmTq70UMlx5a461BiLpneAXTJ3fpHmV+oRjxYE5rt2wWhKlMn7fIX1f0G7jx3V+c4HAiVDAwK1uhwR2Tx3bgbc74gZoM2tzq66o1WLoulj61Xv4GEqdu+9L0ihsRhqAtOvn6cCMl8isOH5qYukZSJdnNhRCVjIF/z7ZO8f6aYQoa6YWhV0Pw0WjONd0PjkxX/e6DPqMRZYPOQ3u947XqglBlbtN9KPC8c9nKTsiiG9O7NTJ+i9zQzbrsmMamQDsL2YVQS4KHCJFM7lc9soZtS9uiajztG+ryLFvoxZWhijpOTsQIebpw+K+vfZt66sBuOP3sImNexK1sY+3q78Pp59xMMwESg+6s1+EbK9x2bOxawuLwqUJrcoADodqn04hKJQD23Gp+TBsS4OrL5z063Jmu6idWgcUr8VF7+AYs7zv03W9zvXMRI5JevW7bXRXv1lpzIFOsynmThbs5xEIk5bV2Vo+I7rlOyVkuG/xHFIH0tF1sRkwpurtAXMg+1NirgsRK2qKPeEcqR4YbQW506G/VHWNC4S4fLMbJ70LwjRsH9G9iOFKY0AbrOBvTvNvSKh/cPuC3xc3qgXTX8MLmqxJzqG/bleeEsWsWZP+y09/VNJkd3dPWi4vE1B5wkF3l2TQ/fPyx0/COPmaYAT1UYvGqGqlvw0rRyD6yLMDaVOfcbgb2fhFfB6b382nuPrHt3MiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 500
basePriceNoTax 500
availableRooms 5
priceAfterDiscount 500
priceAfterDiscountNoTax 500
priceAfterInternetDiscount 500
priceAfterInternetDiscountNoTax 500
priceAfterAddOnDiscount 500
priceAfterAddOnDiscountNoTax 500
priceAfterClubMemberDiscount 500
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 500
dayFinalPrice 500
dayFinalPriceNoTax 500
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
8
array
creation 2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 530
totalPriceNoTax 530
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Gd/doUnjG9yXz6FM7Dg/cMktkCHYobyB/oY8QOdxxy6Y5jFEgBl0cQqFG2Z2kog/Yski56lPHytufGk44HIzdR7e4i437nle73Z8weDKCbjhpYgVd020CFQ4s0xVavO+V/4XuxY2icdGU3GeqxWscJLUXKAHCXUoFCbhQsYLvIzG4jDIUA5CFEKqjUsfpclJp0Po/ZzBQfdhckHSmaJaKuEJr5QaypI+Auj8Mikoe5P1MIHhQ2VLwpG/5Vzo4HI76SZO+fItnWGLfLMDGCRKPgu1UDaBbpdRvkGrC8SYt55eX3g0RkgIS9irEqCY/mEHC1cT3aIfsVF+5lwuDrNi5yYvM8KQz5kJ7aAcg1MputyoWOHNqApBTkMwtr73FqpI9ydb2HvHbY33cVcqAjHyb9ohJBGemCnD0TSlhnGosCpLiJAtg35Pf8XKhnIghC1Kltd8FsKQ3NdOljQrrT6mkjWzM8RCLmfhHqdTqmhCH04hCm78SXn0HBk4FAEsjMwumkCkVp4c/A6r420yIymePzQUcv3ofkic2gAVXHBDT9Mu+P9X4TG5lkbAMM65UDvDqLKlkQthmzDQLrbc8f71zr0nU4R1YzRBSpMtgC9DmmRJEjOhGG5IRiGioa0/WgxRw9U9zCR07P6TNVaLl6JhUknPMrvvwMoV/J7peWW+uJptaPl/cbQqF2hmLzyVJ8aR9NoBeYaq2q8pxqovJktASLWpTmyJPwKEKxHxRTV2dYPS4/fPW8G8eiiOI7k5UQpfqYWg8gb0YPIiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 530
basePriceNoTax 530
availableRooms 2
priceAfterDiscount 530
priceAfterDiscountNoTax 530
priceAfterInternetDiscount 530
priceAfterInternetDiscountNoTax 530
priceAfterAddOnDiscount 530
priceAfterAddOnDiscountNoTax 530
priceAfterClubMemberDiscount 530
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 530
dayFinalPrice 530
dayFinalPriceNoTax 530
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-03-21T10:09:59.5996845+02:00
apiEnd 2019-03-21T10:09:59.6596738+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","toDate":"2019-03-25T00:00:00.0000000+02:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6424603+02:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":550,"totalPriceNoTax":550,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"728X4JgP3SGXz6FM7Dg\/cBh164VwW0\/AUBHRBlCW4euzSm\/vIkms6Is3QGrgwaG2w\/T8dLx3ATGxqoKhx\/zwJ9xjQVmiJzDU078a8LuKVhq6Eq3Dja4O6JkINpCE81TbEIUAh2HqCviS29R4ZjcHCtUpxSRiDw5dGFBA7RxiIFIJjKjxRwoUp3aW5UnQDlY0vRAqCUbiBiz7ZLP\/hMpPEm2zRCzJgtSYnR2CoOx9DkJYhKzqBqv9\/CZFcpx6tI9Mh1lwO\/wzwKT8dE1rktkdCDTWLjSyTMcHOJqHEDt4NUpQeSVJtJBblIv\/TVPObEh0OdSUTw6OQLhVz569lXjbH9tQ28Dyczy5KQ52Tf9EEZKp4asw2z5rv43DCDrt5EL9G9VlBmVEAPlrVrZI8GelVy3ChMMDvqF6Mkyns5R6O43Qda6KRJQ9e\/2kb3JJeJwZE5aeAZbj5MPUZka+w0nl1lKPrzsBZ9RhwfJ6pnuIiWqFtgmYxpt2ASplokhFCs+bZQYGp5r5l4KaRG2tp0vqmbaqRgTiLMXq4gt6VqMauNV6D0BUUtfBfN28uML31O1QhSuxJ+TNAhBgbVo7raFl1XexS7a0WqXKQIZvhxhf3Sm9dOoDCp3ZihlHPkG\/SKIumK6\/WpmCjy4DHUvo7IBUyTc5GVxLkLwA0oMqzjbGu3XkNCL41Kvq82oq3TVbNF6rXuYNQ3XIDm4ht9ADaB0BLLrE7hNsun71Splk2ifTNIdBjD9cj5VpqVQuI\/A669x7Z\/557sERe6kiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":550,"basePriceNoTax":550,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":550,"priceAfterDiscountNoTax":550,"priceAfterInternetDiscount":550,"priceAfterInternetDiscountNoTax":550,"priceAfterAddOnDiscount":550,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":550,"priceAfterClubMemberDiscount":550,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":550,"dayFinalPrice":550,"dayFinalPriceNoTax":550,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6424603+02:00","roomCategory":"131CLSBCBa","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":570,"totalPriceNoTax":570,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"728X4JgP3SGXz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxUgkbH1F4T2TohDX0IfJym3WvJ4UR2DTlJO5HmCgVCmZqzOu+2v+as\/DZPHmZQiGWaD\/bAnhOWLnjgeHVqEusAe2AzsH8ITjJVf5Ldu\/MfkCSzH0w77ybB9RQL2lPfbO8g+IjYxUbbMzF5HF6LtJef8XG4bqzlCzMW0iK8CtoDfMOI67AacDIlXZzE1Fp30gLPbw1RPIKas89VElApjQyWaGQGQi57ZI2gP+GzB0gYZIuANtXcQtqjxcLg2Pcy1gjzZSdKL3RfmFKVo+EKiA9Vx0n7Oj2gV3xRFM1ctu8jUKxtmWabwoiFtB12D7wlYvBQzlc7c034XvROoyHDvEMMW89MTaC5VXLoN6vaY5OW5uJ6QF6HgxLsQNEnk18zZCvNrabzLaVEjOaY\/kxO2YToU+PCKmvfneXvnu56uuG1I2E8r1IMOuiJxRZmc+xSJ2TvM0AufUUvrlxBfNNH8\/cbP77M22yESQW0OO9sT\/lA4gH3rBxZhaF3dRAim0B3tZdodFOTVame4n3T2\/ffv7LGb9yVUKQm5lQSG\/Ik26EHVPd4l7I0vZM86G5io+o+oVcM1c\/kVb7GvdqrrS7i6p5H0b92m2vf2GE4ZFnS+gLwrQuLfNMPXcid360zRzaCGFZ3cinYaxwWOA1+NYSPTTBI3\/9J8mRsfoKZaEBtgJqEOKXsEId2f\/1Iy5usy5MC5r+Nrzt3Ocy1QvtwkrWAmuJbYN9beI63L7uMQfXGt\/5r4BUiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":570,"basePriceNoTax":570,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":570,"priceAfterDiscountNoTax":570,"priceAfterInternetDiscount":570,"priceAfterInternetDiscountNoTax":570,"priceAfterAddOnDiscount":570,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":570,"priceAfterClubMemberDiscount":570,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":570,"dayFinalPrice":570,"dayFinalPriceNoTax":570,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6424603+02:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":570,"totalPriceNoTax":570,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"728X4JgP3SGXz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxU8Q0R9ZI4CLJHrR84FFZD99X5jrmlbIrkLJCR7TT\/pmrGr0rK2lKesO1HUtfpgSUBff8kPigGDTb+nZx6pfbZd2PqN3cQFUGM\/pu\/AQg\/pFcxiYv0Rco3DT4SrH+ARU9r+hXEMTR2an91yIfEmjAzttacYve\/E9eY0YfPTA96u4WbtcTxUmWkHbTO9cfzpHAnylkWT+\/Tq0i1TxkHVyfefCRR1PtQLkPnfidBXHzwh72btNoUDLtVBluXZlQVbk9eEMTj6rZJnqCNUVsQZB0TWiJQiZKXeJGdMoHlJ6FbKICudNwPEtemuU922f5TCmeELAm4+dT7Vab9HOvo6pSwu3+c1At96j6lDrjz8s\/cSHKJkTt+csxwDjCJUHAiAFynoYihJM0qshSXLepJJw5sA\/FzuGoNnW2xBz37A2zMUjApHWX8APhxO5c8JPUqJYkvYl4IZ4vBNnLWOVSBD\/8cSG2cTPvMI1\/8I0GWokY+DlnwqHvY3WuWsibMDEyS0ySQF0TFylB2gR33DdazpR\/yZzOkuNv9hgikxwpXs4FQWvegRfv2ORskVPD4Fdr9\/vIsRRSUusmXj\/iPy7ebPg9GKjYxcHhyqvAjq0CWrlqehzEdSzYpcC6763MokF4\/+lLM4QUx0Scg4\/L2NNKxHk7udq2PHboGigC8OyhfrH40tN\/NhGDfrRF7SfrF0+tl3tzIQfUBU8+IJyDx493emO+VWvKuYsE0nyU5MT53Lhm505AiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":570,"basePriceNoTax":570,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":570,"priceAfterDiscountNoTax":570,"priceAfterInternetDiscount":570,"priceAfterInternetDiscountNoTax":570,"priceAfterAddOnDiscount":570,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":570,"priceAfterClubMemberDiscount":570,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":570,"dayFinalPrice":570,"dayFinalPriceNoTax":570,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6485468+02:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":600,"totalPriceNoTax":600,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"728X4JgP3SGXz6FM7Dg\/cM8rmRgVSsiiuCFiN\/8GsRq40wmNWdDxC+XHw1PKyKLx5jn9mb6SazmgGTqnoRBtFmRvDJACnaXLxiJBzAQyZ5lLcULAr2hRjxzC8\/HxiGh7MKQstuhs1T3Vp\/owdfgCHcD32qcPd+soRh00aG5p0g6OaVGmjW8ZwXAHMZK6iPAQ81+Jsc5feqo1n10BFin+\/OzctqTWlCDkj1d+EFpw+RoE2BER3c\/olxf1t5t8T3VWRe4seZ2\/DuXDCVbUBvLw6MFm15foRAR\/l3l+fXh8ofiwXucQI1suQRBLfa4fChpOKS59UZxax9Y8gYjeD726n0cysPJDpJDdbNNQjrzmNMm8Fy0J9zJcYLSZrWxPXdx0VWqlAgmMOc0baF6uqGJIRheV1wE3PPYAmsu\/5s8a8C\/oq8erALzbGwhlGizZTXZuIIsliiCyHZEL6KbSnWII7UTo4+rnRLKJvEumal1NjQBDe7FMWQT86tD6JGtPx30DrhRYGkz2AfgI4D4e5wDRK5OvRMfKx6T3WncfNS2DE+aEnsHk8UhWXwfdZ5tMTb5E\/k+1OKiLTtaC5HMjb1O9Xtu+PyKylonRpjMrVANs4qbe1uwTN\/tc25XPu6i+usE6j4P+CecyGcrsOP6eomPvu2WkOOyvPocowGfUa7djrjHbKMXlPH1xDvXEDwDopbOd+eMsYCzl9JR6Vo6Fz4P6S+W7VqBKOCgiUa7cW+Z2LqY76IeU9rE2Pt\/lfVs04pXSVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7388412+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":600,"basePriceNoTax":600,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":600,"priceAfterDiscountNoTax":600,"priceAfterInternetDiscount":600,"priceAfterInternetDiscountNoTax":600,"priceAfterAddOnDiscount":600,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":600,"priceAfterClubMemberDiscount":600,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":600,"dayFinalPrice":600,"dayFinalPriceNoTax":600,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6485468+02:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":750,"totalPriceNoTax":750,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"728X4JgP3SGXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbsqE\/vXtobpRJw1i6GG\/OoohuDeJIQuvCGHxcOXdWrGwIrlgvx85gGJXNfkXaUWlghLMhjmyKB9yHAnPSLYilJQqAERgAEcPIcwvLI9DauyXiDMWeMZ4QCYvK4fCaZ4K\/g6fURixztPR3w91N1cHVYLaIQgvsk3MzEcb35+2LD+DaRTqk0vkuLdrKo95x471G7D3PyfQIxS5H8GwW22oNO5V9Y48LLqYPV1homv2UyBPfxwW800YDmzA55UsUv\/HVt45L7W9Ncr9TfKJUSdMx+Rfls1P5L8Q5K\/B20OeboLHynn+UHl5EgyhkmCDaXkxQEdJ\/fy867VKVTNROPemzCtsJeV2z3IVlGz41kD\/cQAZX+rryhDMRXWV68uk6\/0t8iDIVpa7S4iESSE6wO0tu9vzYAzo2EBTvPwi+qZ\/Ctox4q6+ZHT+QWg4XtdlWwHkTt8DgMtWOZP\/B7ct9wPLraFNW682pH0q2gvNiRh0iZCAzpfFy6II2qNddPQ+iPWeGast1JqwO1C\/pXfZ+YbIWCa6upLv482D1aBsJmYQBzPqqoBYxTOzK9fvKJoqkK4dL6Mw66JMk4pPd+Eo0FiZyE9Uag+LQGB2SLM4GcCS\/Q65EvjXPxAD8hFkxoCaYgSUWIIYPPR4Yl+apf3NrMSHMYXSsCkLZtlHcjJAKTWNegDJm97S\/hrmWXbDk+7dwBCFhOKlTyEDL\/renZgoWs2y0w\/eFa7oxz++luUx4vwsPpn6TUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00","roomCategory":"231ROOFTRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1650,"totalPriceNoTax":1650,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"b9HvLXPc1OaXz6FM7Dg\/cAvIZxA7aVBHBsAsO0qO0FL0J2evVDsyD4n\/+3ftjY3GZjUu1Cd6bomw9eTm2MoaksIVyKti+uVBGiLdNSsUGA1kyIaDDSDroepA\/A4cHR2VegdoIDgcj90hKXYRUItlqUIlwIhRbud4MJGIn\/gTpt+K9\/vWFtw6KGhqFbv5fn6TAUdU80WckQgZjEfV6bJD5d8DYwRKkbS9et+ykvS\/M2YzrslE\/WgyqurxT+3tmiEaIuR3JH+JIaYwOLW5SZd5zJBoFemmiost5HVW0DRwzmv0vL5TGVej5wTdfCtDshww7JUiFvnx1v5xRG20vbSEBrbz2xyLWzGtpZqg\/lLfMh3MAdn0z8hl1FFttw4aPwYLAZMxyVjTeZJ+zA2z0Suwat9HGbGfjjqIl8TWi0w3N0BZpy0KAx0TJ+ijO+t\/CLngsILm4HoSMFiIsVZQsZD+sJvecN\/7r4p7qX5FLcp63KdNrpejnRZ2pKN1G5Hbi6rMN\/rLZ4j7tD7CR9JoGy7zf881ud0PO7bD81wDJfAnI1nj0HyNLkOwGoxS+xqWSxhLCqS\/WjWkS7gX3fwn2hJ\/D4vRuzFvoL4oKh97MgVcpgjfQCM65jk\/KuTF5+vRbj7IoOJCnE6KnhgFHhVAwb1pQPrbiUuI5gJ2J8S0FpzLNLJOs3TBWGXXElmySXA6D3tH+c7aekv73xvfw2FXXmvQOqJa9i+zkqj+eS4INf\/z0VBH+l4AJPYBmAwicjZmLpJiGZ5XtjZcJRFUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1650,"basePriceNoTax":1650,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1650,"priceAfterDiscountNoTax":1650,"priceAfterInternetDiscount":1650,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1650,"priceAfterAddOnDiscount":1650,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1650,"priceAfterClubMemberDiscount":1650,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1650,"dayFinalPrice":1650,"dayFinalPriceNoTax":1650,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":450,"totalPriceNoTax":450,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Gd\/doUnjG9yXz6FM7Dg\/cN1QihpgFcynNHtpQB\/vJX5qWoiEIeFf7Al2pIEgUb6xCsZ3kRUvnjdJ9e+Ekjq+CshX\/DpaT8gbL4TkHAN7WqksWAwXbGlhRvNzAVWYID7KBHatdQ03N6923laRYPWIN5PlGT\/6TVXV1pwWuyDcb5RvGLPbe2YIAVFsiw+lDWGgxP9CKSOl2AgKVFNI4mR5u8Gv0Rj+EofAz1mt8LVW5rkun5uTKIVMjM+zOJpkvEutK5WxU4wm8zbP7VbHAzLlPJj5vbXfwMo0nwb5VUT74mHO2D9tFe5GDFJYz9ZNFfeHQ5fE4edjVrbgEnC+\/TT63l\/\/SZFBbdys3hf0T0LN87Q4+xSawiaGs5DNXzq417ACgq4kF6EP\/ZWQ7xXbymLA+5M9TQ8plso2z2o\/J+olzr84DXNA9BFu6OfWac8dvdJ6a3YUJqEU7nLxxjtVrCGTDI4sUlyzV2l2nSOpFQcw0cIolWPNS2lN0ymIF1pgJOjBwvgytC8AmOJxJsgnxh++FJ0PtjJLPOwfXXFXUTEnIsEUT5BbZe\/+4ZJsWEmUtYc2si\/J8XiBwvxzK0ay9AMGdFnx8IXkqEA21CnTezq93MBKJgC2CSrC8mNATo3dGJC5bAzE2dRE3Mw0ZtbRxqm11da94IO7BVWS4JHE94U13CgPH1iRLFdIbUGsbg1D+uCRVO87P\/vG+eOIoV6ZiJxQz8eVWnwwK+QgtMCcUmHOEW3c1tAfrYxRTSNzz58qotdYV8O\/GYNBgs0iUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":450,"basePriceNoTax":450,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":450,"priceAfterDiscountNoTax":450,"priceAfterInternetDiscount":450,"priceAfterInternetDiscountNoTax":450,"priceAfterAddOnDiscount":450,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":450,"priceAfterClubMemberDiscount":450,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":450,"dayFinalPrice":450,"dayFinalPriceNoTax":450,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":500,"totalPriceNoTax":500,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Gd\/doUnjG9yXz6FM7Dg\/cN1QihpgFcynggqkuBXKV9SLi1gLCw26UUgG+QE2QHWthm4D4gjZ7ZmTq70UMlx5a461BiLpneAXTJ3fpHmV+oRjxYE5rt2wWhKlMn7fIX1f0G7jx3V+c4HAiVDAwK1uhwR2Tx3bgbc74gZoM2tzq66o1WLoulj61Xv4GEqdu+9L0ihsRhqAtOvn6cCMl8isOH5qYukZSJdnNhRCVjIF\/z7ZO8f6aYQoa6YWhV0Pw0WjONd0PjkxX\/e6DPqMRZYPOQ3u947XqglBlbtN9KPC8c9nKTsiiG9O7NTJ+i9zQzbrsmMamQDsL2YVQS4KHCJFM7lc9soZtS9uiajztG+ryLFvoxZWhijpOTsQIebpw+K+vfZt66sBuOP3sImNexK1sY+3q78Pp59xMMwESg+6s1+EbK9x2bOxawuLwqUJrcoADodqn04hKJQD23Gp+TBsS4OrL5z063Jmu6idWgcUr8VF7+AYs7zv03W9zvXMRI5JevW7bXRXv1lpzIFOsynmThbs5xEIk5bV2Vo+I7rlOyVkuG\/xHFIH0tF1sRkwpurtAXMg+1NirgsRK2qKPeEcqR4YbQW506G\/VHWNC4S4fLMbJ70LwjRsH9G9iOFKY0AbrOBvTvNvSKh\/cPuC3xc3qgXTX8MLmqxJzqG\/bleeEsWsWZP+y09\/VNJkd3dPWi4vE1B5wkF3l2TQ\/fPyx0\/COPmaYAT1UYvGqGqlvw0rRyD6yLMDaVOfcbgb2fhFfB6b382nuPrHt3MiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":500,"basePriceNoTax":500,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":500,"priceAfterDiscountNoTax":500,"priceAfterInternetDiscount":500,"priceAfterInternetDiscountNoTax":500,"priceAfterAddOnDiscount":500,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":500,"priceAfterClubMemberDiscount":500,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":500,"dayFinalPrice":500,"dayFinalPriceNoTax":500,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T08:15:54.6504648+02:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":530,"totalPriceNoTax":530,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Gd\/doUnjG9yXz6FM7Dg\/cMktkCHYobyB\/oY8QOdxxy6Y5jFEgBl0cQqFG2Z2kog\/Yski56lPHytufGk44HIzdR7e4i437nle73Z8weDKCbjhpYgVd020CFQ4s0xVavO+V\/4XuxY2icdGU3GeqxWscJLUXKAHCXUoFCbhQsYLvIzG4jDIUA5CFEKqjUsfpclJp0Po\/ZzBQfdhckHSmaJaKuEJr5QaypI+Auj8Mikoe5P1MIHhQ2VLwpG\/5Vzo4HI76SZO+fItnWGLfLMDGCRKPgu1UDaBbpdRvkGrC8SYt55eX3g0RkgIS9irEqCY\/mEHC1cT3aIfsVF+5lwuDrNi5yYvM8KQz5kJ7aAcg1MputyoWOHNqApBTkMwtr73FqpI9ydb2HvHbY33cVcqAjHyb9ohJBGemCnD0TSlhnGosCpLiJAtg35Pf8XKhnIghC1Kltd8FsKQ3NdOljQrrT6mkjWzM8RCLmfhHqdTqmhCH04hCm78SXn0HBk4FAEsjMwumkCkVp4c\/A6r420yIymePzQUcv3ofkic2gAVXHBDT9Mu+P9X4TG5lkbAMM65UDvDqLKlkQthmzDQLrbc8f71zr0nU4R1YzRBSpMtgC9DmmRJEjOhGG5IRiGioa0\/WgxRw9U9zCR07P6TNVaLl6JhUknPMrvvwMoV\/J7peWW+uJptaPl\/cbQqF2hmLzyVJ8aR9NoBeYaq2q8pxqovJktASLWpTmyJPwKEKxHxRTV2dYPS4\/fPW8G8eiiOI7k5UQpfqYWg8gb0YPIiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:09:59.7428493+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-03-24T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":530,"basePriceNoTax":530,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":530,"priceAfterDiscountNoTax":530,"priceAfterInternetDiscount":530,"priceAfterInternetDiscountNoTax":530,"priceAfterAddOnDiscount":530,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":530,"priceAfterClubMemberDiscount":530,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":530,"dayFinalPrice":530,"dayFinalPriceNoTax":530,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-03-21T10:09:59.5996845+02:00","apiEnd":"2019-03-21T10:09:59.6596738+02:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪396₪450
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪440₪500
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪466₪530
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪484₪550
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪502₪570
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪502₪570
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪528₪600
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪660₪750
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר עם ג'קוזי , מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1452₪1650
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!