1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור סטאי כנרת

תאריך כניסה: ביום א' - 23/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ג' - 25/09/2018, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 74663993
packagesList
array
0
array
creation 2018-09-23T19:47:40.9456299+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkL1VfbpAbLZF1oc7/x9rC/iAR/Lms8j4EvL/vUkquAAgWFIHEBjfM8SyZflEbpoQ7obEkZAt+OU3UmVdOa18+g1sbH2Tfe3aKAmHBYa7wvcZn4vzD9TrWV2mhzloJNAHmhfL8qsDIipJ7zVJTc9ubaPocyH478mwmo8tVsF4g5trIcfZK2CKisbbybtcS/2f2NXTvHCcFs0ar3ef4D/F+CvU6g+qSbn67t84WOs5HqbFeRtiflk0zUopljasVyYg8QDAJGp9SYZHGSHbWsoc51DpG7g5eaSmArLsl8+38gGp8F3yaWfNIwXEmYKPaaI8w0nE3OHtQ8pE6TVPjU5kHYO1gtAUxpVATL8/DJcNFSQSHCPA229CM+LiKcko9E96yl4jUSWeuqW8kjtwYXSMZILG6Sk23ZKVgEzRMZNWxX24rM7gDb2T0ysd+zoILUmuBh/uhvWR9mgQdOsojVTXohJPz5OP006lNMi5zj8SvCrwguDXWX/n/FbRzA4Q7faLzjPbVtjBOegNpVQ9YBSHnb4n9R7yVeeRI2evi8aRO2hUA+UTbgGopkVBEI43pAtrNjzV8I1fV4vPxRU4QruuslNIHHbsp86X6fb9eExjatIquK3hYfFI/zs7yZiQ/RKvXr4BI4T4Vhzy2OwofvIhuJt2V60MK8OM5S1GL8NtYdXheiNWbBx3QKoXCEXfu6d+tRhAJLtGXD8AzgP/QXN2SoL3YZ9PowOsfpKFoClywfm9WJQkH6gbQ6gZPZv5iHRQsctmfwRoDfCaTgDY4bGTcL6vHHtjMu5pUnFpV0ZQB2satA1hgu9qbhMVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45086
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2641.01
basePriceNoTax 2257.2735042735
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 264.101
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2376.909
priceAfterDiscountNoTax 2031.5461538462
priceAfterAgentDiscount 2376.909
priceAfterAgentDiscountNoTax 2031.5461538462
priceAfterClubMemberDiscount 2376.909
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2031.5461538462
dayFinalPrice 2376.909
dayFinalPriceNoTax 2031.5461538462
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2641.01
basePriceNoTax 2257.2735042735
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 264.101
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2376.909
priceAfterDiscountNoTax 2031.5461538462
priceAfterAgentDiscount 2376.909
priceAfterAgentDiscountNoTax 2031.5461538462
priceAfterClubMemberDiscount 2376.909
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2031.5461538462
dayFinalPrice 2376.909
dayFinalPriceNoTax 2031.5461538462
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10457
packageID 52
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5282.02
basePriceNoTax 4514.547008547
totalPrice 4753.818
totalPriceNoTax 4063.0923076923
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41VilaKVi
planCode F/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount TRUE
1
array
creation 2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg/cNtwTTemi/xRQ2uoTYmwBJGADYXG/QucjPHORya8w7TaGzuw9f/EXKy1qYTbe0NRn8sMiUkMQToNUnzkWsPRlSjPpLwdjgOr0inkHtm3VKK0T8iF7WU9KxUPsHoeCuYodPEGovlHaVw83ZlecP9MFrqc0TWojQM/AcjxYrY8D/1NJ++4+jrwXeru0DVSlHqQNSyI89Aat/Ju3ZwZQnFEIuNd0PiKPPyWZaruUCyce6otZCdVYft/XUrEwrQbtCSZm7NTRdmqcVKf8cLc68cDgnH8Jjhk2cgZa/88ElgetTnaKqMhht4oLx19CGuAppiEK8qDrFwfCe4EsE7IW+lppa34qSnrb2f8oVJ1gIrQ+srSYgD6SZWoofZokEp3U+kUW9Jiu6c9BYfwWH80rJyjm5vgRYg+Xz728mOFYqnn31HL29VtfYoAPww79xsB/vY+sdepbG12nbMlRgN1q0hxYRYDoFnWXrwjetnkz43ara9WU7F8GCHrAYComxqBQc2Hkv9B0tN7dHvAU2mxFoRvizWxr6sYsDs6S8Z80+J5UOYFYuPyb3EjyzQscgvB0h7IFUt0bhv9Hg93J5A9a5WnoBTHGXpVr3RLtox5HWChYfUAMsF0Lr5dHcSxPG2r8lr/V+g297XFV6TEJdLT4a5/YpuQVNg0XlkgSe/Lhlxygx1in/JoFsCYF7OZHtoTiuuQgt2tSJlP0H7NLouTqO3weXmta1/AlhrdCpExCfLskUxQZ12WDwcGSFyOpV2XbuUDSJj9H/sMmYggB2Tdir+aEGApP4/7wxGPAryfTg6wG1weq+nTcOm7PM8hC4+E2LQf2Tn9dW7OvM/T1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45086
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1804.99
basePriceNoTax 1542.7264957265
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 180.499
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1624.491
priceAfterDiscountNoTax 1388.4538461538
priceAfterAgentDiscount 1624.491
priceAfterAgentDiscountNoTax 1388.4538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1624.491
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1388.4538461538
dayFinalPrice 1624.491
dayFinalPriceNoTax 1388.4538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1804.99
basePriceNoTax 1542.7264957265
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 180.499
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1624.491
priceAfterDiscountNoTax 1388.4538461538
priceAfterAgentDiscount 1624.491
priceAfterAgentDiscountNoTax 1388.4538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1624.491
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1388.4538461538
dayFinalPrice 1624.491
dayFinalPriceNoTax 1388.4538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10457
packageID 52
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3609.98
basePriceNoTax 3085.452991453
totalPrice 3248.982
totalPriceNoTax 2776.9076923077
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41VilaKVi
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount TRUE
2
array
creation 2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID UBTMk2fS7QaXz6FM7Dg/cP4rWYDabP3qdkHli35/iVv76QlDpzHjuvtPrtg/ABp9pOaNrXzWKJjS6/9JpQldKBl7JCvJczyI4b/I4z9ZRdMNZngXrrJ2ER7nm03KQXCryAQJAqWzA/MZ9JuNxiI0aDeJz7OO26xIJCTqhevkJXaWUaVODy+5kZ6UvdLdTnDeS94GV1xBJbWg5QNLc4DJLaJWxpowxeJlH67avYNnMPH4ZAJOYAhP9DecPp3FiCRHyEn1GJ8ul/hAoqagbSYlyC2vPA4/7VucCeMLmJm8FY93JO9qGV7tyiVY1/AzaBu9lJK6YWkSrehs3itiloGCwxUvor4oHcLwcqiOIQnSVn0zcFpBEML+cp/gvVcNBGjLZH/l8mazhWECU1dJD1QiBAOB0kOvNkZ3RjVkZKlrQOrQYIp6tkxwHRk//uDLgFh8NYMAO1XRMni0z9Div5UO9ZUfFtY1qQITvLWZDN2ok0366p6zuSxhCesWq+z8eZlENykUXE0kcPxP4cMH/THPdcIEj65wBIOg+b9oN65Owiod5Mq3SvGcGqrV8rDuKS/7ApO4laiyZxuImuXjnl1vvom8DhGooYvpNEyQ+MvV3MH+frsKeHyXoyb01j1HDdaPLxMF8EqrkGPz9mGQ3w8fH+np54mtvjhn4TvkPkF+Asvpt3jFRVlTs8iwLkp1ApOyWkCGr9RIhiPkVsr/BgYHJ6LW0nRC41RmobeYZQBNsom2Nhhq6uVFVNLd5X5zZwBn+JnnnF/dzg3iqi3TuebU1eN00dsaj/nO8UZYkId6Fh2W/VNR63GC7CPOFDjKs4lkB0bgWNZ0S7JEYGYJasogCaYR201avuKuIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45086
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2222.99
basePriceNoTax 1899.9914529915
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 222.299
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000.691
priceAfterDiscountNoTax 1709.9923076923
priceAfterAgentDiscount 2000.691
priceAfterAgentDiscountNoTax 1709.9923076923
priceAfterClubMemberDiscount 2000.691
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1709.9923076923
dayFinalPrice 2000.691
dayFinalPriceNoTax 1709.9923076923
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2222.99
basePriceNoTax 1899.9914529915
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 222.299
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000.691
priceAfterDiscountNoTax 1709.9923076923
priceAfterAgentDiscount 2000.691
priceAfterAgentDiscountNoTax 1709.9923076923
priceAfterClubMemberDiscount 2000.691
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1709.9923076923
dayFinalPrice 2000.691
dayFinalPriceNoTax 1709.9923076923
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10457
packageID 52
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4445.98
basePriceNoTax 3799.9829059829
totalPrice 4001.382
totalPriceNoTax 3419.9846153846
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41VilaKVi
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount TRUE
3
array
creation 2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkKciyC+yaF9O1oc7/x9rC/iwuZWtkLDa7lrE6SuvwcFFVphJYSiYypLyZflEbpoQ7rQBOUONzL5W+IcTja6lvb9ozYbiO1Ar54MCAil8R60l78vAFKL8GGn2dhod5SCWChwqYH2qn9RxFE2hFPIlQa3NmeStn2AMAUVaq+gq9RS5q2btPo9MQCFC5QPoRSgwUT28ucasrm93DVtruHFxoa1BPIjbS64i+f4Pn9mlrhq1DuxrS1Gb69D3beSKeXB/3OK3A+vg6dmh0BuJ1OAjpkpwZBMzbvIzMRfQo9/stShgrlsZejHlRN7Zv2JZyjbeq4ycs1RojlLCKfbsgTseuiuwU8CpYB+rpxSqlwJx79o63//7f+jZ2dLtEIG65d96rZIfac4gdpld/fNGDlz6Q8sDzIuQgJSrVcpHVS2QQ3fTNxZVYwdZgjXhrgnBfF+s/PtNaqKG56FMCNEOdwFuWDi1uT6iNd2HfcQpO5LJFF7rjEajuIyTcXK7NO7NUIM4gNE0R/odxEd3M6VqLXIo1FpxM07FphJmgU422nZz0IFkWXf/hH/9ecL15VxV6ovB0je16xCq5wS7j6IcIYkS4plK7VZsmSRY0ICORs41I9KUW5WYffZoI7hBHa4HmaWDoBnwys27xHxTrINdPTk2W4d0iE0sLdHBrQOSqJ3gkeF1m2fb7LudtJxHl/YUEHu1xaTU5oMu7g9cliVvQoCzAcigI0P3m2mLM1ti8HJV/DNuxJY4T2AgHhz6OAHg2G9jLMhP7Ym5Y8et+ut4e0qL4vd7BMbSDimeRGLxP0Kon9XbKpQVZ7IRzWO1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45086
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3211.01
basePriceNoTax 2744.452991453
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 321.101
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2889.909
priceAfterDiscountNoTax 2470.0076923077
priceAfterAgentDiscount 2889.909
priceAfterAgentDiscountNoTax 2470.0076923077
priceAfterClubMemberDiscount 2889.909
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2470.0076923077
dayFinalPrice 2889.909
dayFinalPriceNoTax 2470.0076923077
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3211.01
basePriceNoTax 2744.452991453
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 321.101
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2889.909
priceAfterDiscountNoTax 2470.0076923077
priceAfterAgentDiscount 2889.909
priceAfterAgentDiscountNoTax 2470.0076923077
priceAfterClubMemberDiscount 2889.909
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2470.0076923077
dayFinalPrice 2889.909
dayFinalPriceNoTax 2470.0076923077
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10457
packageID 52
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 6422.02
basePriceNoTax 5488.905982906
totalPrice 5779.818
totalPriceNoTax 4940.0153846154
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51VilaKVi
planCode F/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount TRUE
4
array
creation 2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkKONiIrPZ6iFEN322wAESn829dBOkR/Hod49JLFDidVGilLnOK7swzdrsRK+EjQAyWfeN/eAMte+Gy5i7JkMdsGMazOoO81Wk9B0JJi1mr9KqimDX+NFQJYhYNqYROVrWyYPTSUiieuD+EN8v1FQqBp8w8UwMhZGgLqiFafjkVzFQ5SyvNSqWmpkjcMUDFDh5jwZrQn0U/z0TB6tFXqN8KX0FQwT7C9N3vrv97Pv2yish2kBSTi84GkJ3xe66o7xrOcrOZFAFRgtkG3CDDPj9fV6r9c5C8HNuWnpJgfgTevUXHh3BLhIgYbai+vw6RyyTP44VjbYrB+XWeqz71iuAnqmW/6yWSaq3S1M5URqfiWb8fQE/b4g58etfttVBXjsrXhRPPaoOvpj8CIZ7LFj4tBWb1xMkFFQtHJo5otcekxtNYt/qtsY2Ook9wJQCYhqmzO18dwSRpFnfQiLOWYzzIAflCEGGSl0jRW992O4GZYGSIiIwpEqxFNCeGdtvDwWJY+NUwoWPFN6Kfl10JwZGnhdF99nWBgLXt6S9b4/UMZ8/z1s8YlssT0rxnE+tPj10qHr3SVwqN7TGp01g/KPTPsJfvtJRlkg7gagTp0j1FVfZCee6pViyHJ+HpsXxyju7oKPin/v9Y1tqkueuscN9+MB4zGedrCtHw3FeCF/JxmczhzL1GiIY36DtLIHsuYd2cpHg8Fmrn4y4IGWBCElHJIiyP+7eqfkoJkpHICBzKQkbYnPQ7qSNgFbPY91VMcgB5PuEVchh4MUdqj6ClBY3JM1J+NYIiEYETUeeisxO7eSoyWHtIGimwt1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45086
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2374.99
basePriceNoTax 2029.905982906
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 237.499
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2137.491
priceAfterDiscountNoTax 1826.9153846154
priceAfterAgentDiscount 2137.491
priceAfterAgentDiscountNoTax 1826.9153846154
priceAfterClubMemberDiscount 2137.491
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1826.9153846154
dayFinalPrice 2137.491
dayFinalPriceNoTax 1826.9153846154
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2374.99
basePriceNoTax 2029.905982906
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 237.499
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2137.491
priceAfterDiscountNoTax 1826.9153846154
priceAfterAgentDiscount 2137.491
priceAfterAgentDiscountNoTax 1826.9153846154
priceAfterClubMemberDiscount 2137.491
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1826.9153846154
dayFinalPrice 2137.491
dayFinalPriceNoTax 1826.9153846154
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10457
packageID 52
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4749.98
basePriceNoTax 4059.811965812
totalPrice 4274.982
totalPriceNoTax 3653.8307692308
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51VilaKVi
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount TRUE
5
array
creation 2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkJ1Bu69vlMyOhkUZoH61aGRT82RIS1Q4NSw4uslXFFKgZCzEtgyJ1xYmcc2uTMmaOZnRhOJpw0C9SQOfd7UUlYHzLj19BHsDb1gjGyKDxDeFuNxS9Ijh/rb0UExV5k20n1tgj9vgb/+iwIfvoh1ZMvNBfaO0kL5XrgeG6XLEHeiTaLK6p6XZUueY19ClvaQSbqIB1ua67QfU9qZrZQld6kaQQ5fcSiChcbI6l/NWM0qUTGXhZsrLtweKJgcKgtU8Edzeg3JJP5cJyCdu/Ot0IYVoNcmd8Xa2cNgV1o5xvhJOP4fa06bLXVJC87SNIN859AnE3OHtQ8pE6r4ch7GXnCEk60B48klXQKTaNgbWDRJ3gOr4Iu6fNEqk6lO+oEZroTvfHgs7UUEeBOfyG7Fg5ytDfLhizNaw45/yAxS0e1iVaF5a/neUBvv+dkl2Tj+PQUgE6tRHcgh+AYiRXFlUSgCW3VkPfperYyHgVGeYTj6M9hF2KAUdLdXNfXAL4APLS16zw0R1SDWTtPYd5MZZCMD83qGl19P522fNRx1vx74cOhAj6wXK4gFBJRlmbE/ToV7iHA8pZpAq1mXF7cNsBVzO+uNXrb7KdOg13U8xnBpKtBTN7T8vkeQVM1u8mae6fLTmsHJdXYzF5RrvReL8Z8ubG3ntsBkz/GGkTDmwj3n5NpdJCHfcemQFNertMcqc2VydVQXV67pKdVyNp7qnyYQMLyqTrBBsx8OPf8Dw37jlct6JpS7YYBWSRIu6ZNkJt+XyRzzVOnsv/5671NZyiHNzCdFvyY5me+37ho+q9OILOjKzauUnZH8oxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45086
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2792.99
basePriceNoTax 2387.1709401709
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 279.299
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2513.691
priceAfterDiscountNoTax 2148.4538461538
priceAfterAgentDiscount 2513.691
priceAfterAgentDiscountNoTax 2148.4538461538
priceAfterClubMemberDiscount 2513.691
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2148.4538461538
dayFinalPrice 2513.691
dayFinalPriceNoTax 2148.4538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2792.99
basePriceNoTax 2387.1709401709
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 279.299
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 52
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2513.691
priceAfterDiscountNoTax 2148.4538461538
priceAfterAgentDiscount 2513.691
priceAfterAgentDiscountNoTax 2148.4538461538
priceAfterClubMemberDiscount 2513.691
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2148.4538461538
dayFinalPrice 2513.691
dayFinalPriceNoTax 2148.4538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10457
packageID 52
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5585.98
basePriceNoTax 4774.3418803419
totalPrice 5027.382
totalPriceNoTax 4296.9076923077
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51VilaKVi
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount TRUE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10457
fromDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 37294
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-09-23T19:28:03.5781197+03:00
roomCategory 41VilaKVi
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3609.98
totalPriceNoTax 3085.452991453
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cHe8OwykTc1iX7LQP0GwnhoRwEnqoHW4XBDZP6FtKjSc/qLwt3Z68/q9dYbR2vGraJq1+RPdh4EASDVhNcM3mI1okaj132SjjBurBfVsHTH+oV7g9OB/w/vnVKPSnvHC28ALAYKumNTrIpGJkgejMI7X5fzUVeUeI/Lb/1N9EFK4QVOuJUUlquMUs0vAip/rJRNHPtzp6/rvCm8vP3fggRkydnLawJUBAkcYCmDQYHJ4D4eMAxpSTBAp8eAyPB9Qmg9ubHqNJE80HZ1gaejPGOp4nkDbbn5MHq9NfCU819jwxWo/fLtCf897/pJ7GI61eu8Koaco7BlUclEw18KDM+WTpstRm+Z3ioeXJ69WRPz2RnF4H+yCbD1NCxpAwyT/aUCVsO5xIenx1W61NUVrXu4uEiREGK1J44Ra30Jnn6WA2aU5H09AMMo6aUO/h+W5pWnS/5GBpLgkh8YL3LSJi+BtyjLBd6w2SIVU7sKW9tKLmxDKX6pgdqQNYT3XQOPrKmyG2D8sRSvBn3xzUf0yBecLqTHvPzTEhKsxS5gwXcOBEx4FWJqhSZC3HPXcwrlXG2T6hHcZUabLC6KHUMZod9O8AbDZRKZVlMxfCTnGAMwtyJzaU1DUF3tfLp0LcQsQjWSqk8sAdGpyM2NcnVU7AX/hp6xbFa/zxFQAZvXqUC/YeKbhJuKNQ5z3sy744wyzLBOFOVllxqiavp6SfY2YCBbHuX3W22tuCYg0FTKjHT7oP5hzPqIQFWmq83fk23H7qV3LqPRcv5fFzsV7yoIsT4xW0YiHIKU7naMU7OW55OYz
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1804.99
basePriceNoTax 1542.7264957265
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1804.99
priceAfterDiscountNoTax 1542.7264957265
priceAfterInternetDiscount 1804.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1542.7264957265
priceAfterAddOnDiscount 1804.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1542.7264957265
priceAfterClubMemberDiscount 1804.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1542.7264957265
dayFinalPrice 1804.99
dayFinalPriceNoTax 1542.7264957265
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1804.99
basePriceNoTax 1542.7264957265
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1804.99
priceAfterDiscountNoTax 1542.7264957265
priceAfterInternetDiscount 1804.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1542.7264957265
priceAfterAddOnDiscount 1804.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1542.7264957265
priceAfterClubMemberDiscount 1804.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1542.7264957265
dayFinalPrice 1804.99
dayFinalPriceNoTax 1542.7264957265
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-09-23T19:28:03.5898660+03:00
roomCategory 41VilaKVi
priceCode HSiteNIS
planCode F/B
totalPrice 5282.02
totalPriceNoTax 4514.547008547
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cDKRtf3U6n/uKlCwyBoqaiCE2UmVptA3WDLgUPbfJvOPEogte0f0IKll2bL3SJbVf7bW2GuUIxkQYOxHbSg/WTjWqg9QzLQcSkqHdrtFAcWU0nNGNkQywRXm84M7nFBwJzL46Xw5RW9iS0+Q1VUEmh6odFkdFvY2kMKaNOFuMaCt3nZgpcQAefJ2xLXC3/NJAOpWzrTbEFIBbNR5QLfI9PC3y6V/7qNmpSdl7uUEirj6JDBKDdwKS715KO+vuarkDtU1bqsvaHH0lEXrmdgFTCmwRwQRNDUiEuLZAD7XAWbNIsGgTuQ3PeKkDPBKmgmb26MZDWror485YHxiKECbkauZWVSglr1YYnfgh309S4OHtrRLRwJ14Eo0j900IhoBFu3b92Ap7zhHffZuXUs40mA4NtjJjSsDN0ufFeRc850gB9ManHmTRogHFVMmx6idwAzhFjhBqFR76acfcBfNikWhH1E5N0tbcXaYe/UhI5BAxQ2lBDv8dV+GdTe3nhfLRtjFPgtj4QrXLDlmCIGR1ITbYJONPb27nTXK7N6qBE7wjTgiT4Qd/ivyeXyLdi1ZvlcMA6F5zzKY2y8EXIxkGiUzYSxkOmT8fg0TnVx2/yNL6EGwTBDFAJpongo1JbLpCX1Q/W/VaDsfyZ8gUUSwIjGZfMMdBQ5/cE/jq2YhiCq2AR+tBGyHd358j3QxMkRLI3yWz7hSfR8RtBs/P7D1qzQLvJ6K50eAx0hdSIY7ZWEOzy+g22SvlUYMgcFFWJcjt2iF9TZNYGzAF1KhoNTMuKaA5LkAkuNak1RsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2641.01
basePriceNoTax 2257.2735042735
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2641.01
priceAfterDiscountNoTax 2257.2735042735
priceAfterInternetDiscount 2641.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 2257.2735042735
priceAfterAddOnDiscount 2641.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2257.2735042735
priceAfterClubMemberDiscount 2641.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2257.2735042735
dayFinalPrice 2641.01
dayFinalPriceNoTax 2257.2735042735
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2641.01
basePriceNoTax 2257.2735042735
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2641.01
priceAfterDiscountNoTax 2257.2735042735
priceAfterInternetDiscount 2641.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 2257.2735042735
priceAfterAddOnDiscount 2641.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2257.2735042735
priceAfterClubMemberDiscount 2641.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2257.2735042735
dayFinalPrice 2641.01
dayFinalPriceNoTax 2257.2735042735
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-09-23T19:28:03.6100675+03:00
roomCategory 41VilaKVi
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 4445.98
totalPriceNoTax 3799.9829059829
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zA+/C+hzJ+2Xz6FM7Dg/cDKRtf3U6n/uHKSh1soF+Fr+vBoxcoyIOhnYZ+676LWlgDeGpB1gxWaeiwoozH4cVO7cnfFAT7Z1HcdI9ubgrxGhiiWoUieDKNYKbuYYY0Ste8ddxXS1M5FD7Y9AK9lzKOm/5wsIjuGv7+yO0MwYwGHfgTmHG2LPoDO6tG+RK8qHoyciTPld1+sYCopHGBV0PvnrSuPAqZbG7zB2zkrakL1wSkAjMcLXMXoEjgsMdY9m+xftdCEfeu43Y67KLOxQb3EvCVNJPOZCXD6dhP9seA3oULf7IAFFY3DJ5K1GdK4wLQcFaVZk1ttkBl+4GcoF0rtVqBSmYIb58hheBPafGuGvuWjXoFMle7ZhNmGVPBu0EnXu7sHFfBHHDDn7keA1/wY9wx7R+vkaMbPyw1fK+F48J89WC/LcREg3iUqvhUVG1ZadumN8jXXv0bvo4kHQjymGJ9zi3db2pfbDT0Yv8/7XnG/Ul9TwLJEp0SJFm/AB5W+FZrXnFNabUsmbK1qkRDoUUbPB4VXcUuVvEwV7vys9G0MjAiwrYFwD2BBgLa/XmAjm44xG5MCgAOuK9peOeaVLkI2a1N0InbXCD6KCg0Q9kGzk6n/6pdCK0RocIQ5qUDq/9vqjcRi+1+qYIb6VV0Oo9qtSwQsSPv42elKDrqYp1WBYK9jN0BtNj3PuQnlDWpzPE1E47xu+JgqmDSuXylPWGviMqvTzmzoMOYlgWErj+E/m8x6ctCl35LDS4iVqyDUa27e24RP7fiZBLJC0RVqYmiRHnbe+4GgKAd1BIpUmlJXUJMg4xiJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2222.99
basePriceNoTax 1899.9914529915
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2222.99
priceAfterDiscountNoTax 1899.9914529915
priceAfterInternetDiscount 2222.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1899.9914529915
priceAfterAddOnDiscount 2222.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1899.9914529915
priceAfterClubMemberDiscount 2222.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1899.9914529915
dayFinalPrice 2222.99
dayFinalPriceNoTax 1899.9914529915
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2222.99
basePriceNoTax 1899.9914529915
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2222.99
priceAfterDiscountNoTax 1899.9914529915
priceAfterInternetDiscount 2222.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1899.9914529915
priceAfterAddOnDiscount 2222.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1899.9914529915
priceAfterClubMemberDiscount 2222.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1899.9914529915
dayFinalPrice 2222.99
dayFinalPriceNoTax 1899.9914529915
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-09-23T19:28:03.6100675+03:00
roomCategory 51VilaKVi
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4749.98
totalPriceNoTax 4059.811965812
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qKXtj73wzR0wkab1rGoUS0OcZk8NqwhXS1HoJOdxPjldlbQi7xXurLgizjoln2Ar8XmoEpUKxhNWKBGn7jGR/t88uu1JQnZZgMrLB6XQ4wzsSUsrZC+c2STsErYiQajynsnFxMthRm2M0tHoh3geLFDz5tYKgKoPmHieheTWhcM9STvEhhSz+ZwU9Wzo5m87KHjBRiRlE4W8S+MmgEgEfe/N4ubQCKeDH2ka0iisoQqB88S3ps5iQQrBcJgHDZBZnu9xBNY3fBj7YlxdU/dCQ0jG41GGjaz5DbaYEqqx93usWK8K3KesXMf+xQo32Sim6kGDcTqZcJrOzGfPD2KiMVZ7uEzMNnPgOvNexXUqdMGMbGGlbRuD731SJCbQyqFJrIs1mHP/RsFgxHhAtYDz6r1V+wPpdrisGJ8kzOW2KOaV1tQhxNEUTTMWpgF0U2NSi4uKFCmfif6zJP4KdmsJn5VCpcl3jnbuO+GuME+0H43lJX2pJUAeO56isa100vB14FY+ooK0LkU/eXmBfzmrM1jIZ6+jb7mhy6vny0xv9a1ShwwIngR3zcfrIPzRnV4Z4EhgHG+tljCM/KIHg5xh7XvLF+EHl+AiK0ZL3pCoUXUIoPC4hYuGKY5sSSTyx2wovmZYMdxnFOHgSgnVhYvTvSSqKxglnL9sA25LxXfsQ+cYaeWRxBgQ0wZ+Jfz4AIe0JHgblUHTx9yyDl3vUNafFx84FjJFsBZVk1O4KziRvsPe3nT66uzeziSC/K61TL1C2HXHLZL23e2qKMU7OW55OYz
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2374.99
basePriceNoTax 2029.905982906
availableRooms 3
priceAfterDiscount 2374.99
priceAfterDiscountNoTax 2029.905982906
priceAfterInternetDiscount 2374.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 2029.905982906
priceAfterAddOnDiscount 2374.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2029.905982906
priceAfterClubMemberDiscount 2374.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2029.905982906
dayFinalPrice 2374.99
dayFinalPriceNoTax 2029.905982906
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2374.99
basePriceNoTax 2029.905982906
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2374.99
priceAfterDiscountNoTax 2029.905982906
priceAfterInternetDiscount 2374.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 2029.905982906
priceAfterAddOnDiscount 2374.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2029.905982906
priceAfterClubMemberDiscount 2374.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2029.905982906
dayFinalPrice 2374.99
dayFinalPriceNoTax 2029.905982906
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-09-23T19:28:03.6210766+03:00
roomCategory 51VilaKVi
priceCode HSiteNIS
planCode F/B
totalPrice 6422.02
totalPriceNoTax 5488.905982906
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qKTSOmCimgIlwPOhlsrS4VNuhe13DpvqPqqsRH114/DxU/vwhEf15dyn4udXe7tG6BsTCCaVkMjRY0JkPc8lJQV0de3oN9iFWGFnSPPuATsXkRolwN+0YO8CEZrjLBwW2j5YNB+kAfgzxgIfmYnXXK/3592CD5d960TJ846sY0pKIavhRQP6eP71hkP2XxnxsB8poIDHbKG5mbSmbCkaUkBLPEaxG6STj4o3FpZCntFauHubKdA/EZEnbr+Ub4HJry/ggY6sQkZLfOJmp71k0k2ejn5ialRk7YqKd8w+cMwkde0duuz4XC2FoC5aGcVAp1ndRxzT+TKlEO9MNMcy6cieD04kltn7yLMrrkHB1xI5YwU4Zd35W7GajZUa5+RejwZoFJsJKWIsbTfS0FVZLu8ljIXpYpFZVsTR2qE8O6byInrRu8M9cPw++hlBWxxXHwS5/nrhvkUVFcZ/6mOI3nmbKrpYfexJwsZZfh7QVTP85qVBMzG0kXzdCUn4fn8+5/Hxg8wxBpAwSssBhYK9Ge18Lwr3JG604X0tgm5pFXJNEcvy62DR9izn1XclCBmmi/E/cPsPm1WIsWiH678ckkOLfho2ka9u8aLwVnt0SMGWlYs7PrnavwujRmJn/IB6pwUdF0SCXQizjEyRRWk9yiOjEmb3mUDGlY+BnMicRAqAHRj4MwmAkGzk7HU4X7dcrKFqVmKj7aXK3QKyK7RELED6RimyvJyxt1ZIJrkXk2AO7FND6QNn9Of41TfSO4mhTSW2d5EBaiDxbGN3AlLxVLOIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3211.01
basePriceNoTax 2744.452991453
availableRooms 3
priceAfterDiscount 3211.01
priceAfterDiscountNoTax 2744.452991453
priceAfterInternetDiscount 3211.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 2744.452991453
priceAfterAddOnDiscount 3211.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2744.452991453
priceAfterClubMemberDiscount 3211.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2744.452991453
dayFinalPrice 3211.01
dayFinalPriceNoTax 2744.452991453
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3211.01
basePriceNoTax 2744.452991453
availableRooms 5
priceAfterDiscount 3211.01
priceAfterDiscountNoTax 2744.452991453
priceAfterInternetDiscount 3211.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 2744.452991453
priceAfterAddOnDiscount 3211.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2744.452991453
priceAfterClubMemberDiscount 3211.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2744.452991453
dayFinalPrice 3211.01
dayFinalPriceNoTax 2744.452991453
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-09-23T19:28:03.6367182+03:00
roomCategory 51VilaKVi
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 5585.98
totalPriceNoTax 4774.3418803419
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cDKRtf3U6n/uKlCwyBoqaiCJsSNT1Ku1s0c7hyQkRlYyxMiX2ej4HVM9RM2lGfLJxmhiURXsQQ8Z0bIZu1pjQPXqRtdB2sXIUmAQcjma20Zn0sAyLyQRHcTJv1MfYxq9yk1SqSrjwIPL87Ho3V9+0APiJNcsuRLRNfgrKfPGAU9pvOyWglzfesMpomHF5Fb7GRdRkGDP+tys79h4ecoF3iZDbi3eEuCC3rGgMp2ryGwbgm5KQYfV/Pxge8p23uWg4+AGZDx2d//MdMiIIWQnoUYjAGiVtFWYkKO1q/6OrfVU6fYwP+xDCAfcX9QQys3b+MWivWzeO7DsErNslzdygUrCXdVurkXbY+D6zH6qnS9ubfM4l3ipkJGCHLpmDLsPYK4HbaXaC/YV0M+dirEq8YaGZePyqxcJFVInPG+U9a+3KrYouLjMHZvBILwgGR4MajatKyqzvKKzpFxixrB65XlYUeJOCSjefNcV7op9HHqK1J2P52o1QKQ34m4pnlfZNTtEFEUdckEr/QQep1Gl2gY58m6me+spB8YoF8KghdFoFQSdVF/jpUhFAye7HCIYQP60+3LlysnuhHQd+WRkFX18aPmSZwDsPzKSJKdzFJ6zI/BRqvIP+3cBCcb6WC3nl802HG8YHH7SOoBGpc6PMHDLM6ALIgKcUU4ihffw+jI7kTAqnjypw9gANrWujHrewilxfCqGi83dbvfVz6U1HgGUDEnAAIWB1U1E/WjH+XIww0lYB6IMVkkYhvUknXFh72rVSAeb+90F8ttq4aM8ZEgwRlD9B3kpfnFXWe4fWQhnIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2792.99
basePriceNoTax 2387.1709401709
availableRooms 3
priceAfterDiscount 2792.99
priceAfterDiscountNoTax 2387.1709401709
priceAfterInternetDiscount 2792.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 2387.1709401709
priceAfterAddOnDiscount 2792.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2387.1709401709
priceAfterClubMemberDiscount 2792.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2387.1709401709
dayFinalPrice 2792.99
dayFinalPriceNoTax 2387.1709401709
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2792.99
basePriceNoTax 2387.1709401709
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2792.99
priceAfterDiscountNoTax 2387.1709401709
priceAfterInternetDiscount 2792.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 2387.1709401709
priceAfterAddOnDiscount 2792.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2387.1709401709
priceAfterClubMemberDiscount 2792.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2387.1709401709
dayFinalPrice 2792.99
dayFinalPriceNoTax 2387.1709401709
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10457
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-09-23T20:37:40.1545268+03:00
apiEnd 2018-09-23T20:37:40.2305140+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":74663993,"packagesList":[{"creation":"2018-09-23T19:47:40.9456299+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg\/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkL1VfbpAbLZF1oc7\/x9rC\/iAR\/Lms8j4EvL\/vUkquAAgWFIHEBjfM8SyZflEbpoQ7obEkZAt+OU3UmVdOa18+g1sbH2Tfe3aKAmHBYa7wvcZn4vzD9TrWV2mhzloJNAHmhfL8qsDIipJ7zVJTc9ubaPocyH478mwmo8tVsF4g5trIcfZK2CKisbbybtcS\/2f2NXTvHCcFs0ar3ef4D\/F+CvU6g+qSbn67t84WOs5HqbFeRtiflk0zUopljasVyYg8QDAJGp9SYZHGSHbWsoc51DpG7g5eaSmArLsl8+38gGp8F3yaWfNIwXEmYKPaaI8w0nE3OHtQ8pE6TVPjU5kHYO1gtAUxpVATL8\/DJcNFSQSHCPA229CM+LiKcko9E96yl4jUSWeuqW8kjtwYXSMZILG6Sk23ZKVgEzRMZNWxX24rM7gDb2T0ysd+zoILUmuBh\/uhvWR9mgQdOsojVTXohJPz5OP006lNMi5zj8SvCrwguDXWX\/n\/FbRzA4Q7faLzjPbVtjBOegNpVQ9YBSHnb4n9R7yVeeRI2evi8aRO2hUA+UTbgGopkVBEI43pAtrNjzV8I1fV4vPxRU4QruuslNIHHbsp86X6fb9eExjatIquK3hYfFI\/zs7yZiQ\/RKvXr4BI4T4Vhzy2OwofvIhuJt2V60MK8OM5S1GL8NtYdXheiNWbBx3QKoXCEXfu6d+tRhAJLtGXD8AzgP\/QXN2SoL3YZ9PowOsfpKFoClywfm9WJQkH6gbQ6gZPZv5iHRQsctmfwRoDfCaTgDY4bGTcL6vHHtjMu5pUnFpV0ZQB2satA1hgu9qbhMVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45086,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2641.01,"basePriceNoTax":2257.2735042735,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":264.101,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2376.909,"priceAfterDiscountNoTax":2031.5461538462,"priceAfterAgentDiscount":2376.909,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2031.5461538462,"priceAfterClubMemberDiscount":2376.909,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2031.5461538462,"dayFinalPrice":2376.909,"dayFinalPriceNoTax":2031.5461538462,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2641.01,"basePriceNoTax":2257.2735042735,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":264.101,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2376.909,"priceAfterDiscountNoTax":2031.5461538462,"priceAfterAgentDiscount":2376.909,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2031.5461538462,"priceAfterClubMemberDiscount":2376.909,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2031.5461538462,"dayFinalPrice":2376.909,"dayFinalPriceNoTax":2031.5461538462,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10457,"packageID":52,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5282.02,"basePriceNoTax":4514.547008547,"totalPrice":4753.818,"totalPriceNoTax":4063.0923076923,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41VilaKVi","planCode":"F\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":true},{"creation":"2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg\/cNtwTTemi\/xRQ2uoTYmwBJGADYXG\/QucjPHORya8w7TaGzuw9f\/EXKy1qYTbe0NRn8sMiUkMQToNUnzkWsPRlSjPpLwdjgOr0inkHtm3VKK0T8iF7WU9KxUPsHoeCuYodPEGovlHaVw83ZlecP9MFrqc0TWojQM\/AcjxYrY8D\/1NJ++4+jrwXeru0DVSlHqQNSyI89Aat\/Ju3ZwZQnFEIuNd0PiKPPyWZaruUCyce6otZCdVYft\/XUrEwrQbtCSZm7NTRdmqcVKf8cLc68cDgnH8Jjhk2cgZa\/88ElgetTnaKqMhht4oLx19CGuAppiEK8qDrFwfCe4EsE7IW+lppa34qSnrb2f8oVJ1gIrQ+srSYgD6SZWoofZokEp3U+kUW9Jiu6c9BYfwWH80rJyjm5vgRYg+Xz728mOFYqnn31HL29VtfYoAPww79xsB\/vY+sdepbG12nbMlRgN1q0hxYRYDoFnWXrwjetnkz43ara9WU7F8GCHrAYComxqBQc2Hkv9B0tN7dHvAU2mxFoRvizWxr6sYsDs6S8Z80+J5UOYFYuPyb3EjyzQscgvB0h7IFUt0bhv9Hg93J5A9a5WnoBTHGXpVr3RLtox5HWChYfUAMsF0Lr5dHcSxPG2r8lr\/V+g297XFV6TEJdLT4a5\/YpuQVNg0XlkgSe\/Lhlxygx1in\/JoFsCYF7OZHtoTiuuQgt2tSJlP0H7NLouTqO3weXmta1\/AlhrdCpExCfLskUxQZ12WDwcGSFyOpV2XbuUDSJj9H\/sMmYggB2Tdir+aEGApP4\/7wxGPAryfTg6wG1weq+nTcOm7PM8hC4+E2LQf2Tn9dW7OvM\/T1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45086,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1804.99,"basePriceNoTax":1542.7264957265,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":180.499,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1624.491,"priceAfterDiscountNoTax":1388.4538461538,"priceAfterAgentDiscount":1624.491,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1388.4538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1624.491,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1388.4538461538,"dayFinalPrice":1624.491,"dayFinalPriceNoTax":1388.4538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1804.99,"basePriceNoTax":1542.7264957265,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":180.499,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1624.491,"priceAfterDiscountNoTax":1388.4538461538,"priceAfterAgentDiscount":1624.491,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1388.4538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1624.491,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1388.4538461538,"dayFinalPrice":1624.491,"dayFinalPriceNoTax":1388.4538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10457,"packageID":52,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3609.98,"basePriceNoTax":3085.452991453,"totalPrice":3248.982,"totalPriceNoTax":2776.9076923077,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41VilaKVi","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":true},{"creation":"2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"UBTMk2fS7QaXz6FM7Dg\/cP4rWYDabP3qdkHli35\/iVv76QlDpzHjuvtPrtg\/ABp9pOaNrXzWKJjS6\/9JpQldKBl7JCvJczyI4b\/I4z9ZRdMNZngXrrJ2ER7nm03KQXCryAQJAqWzA\/MZ9JuNxiI0aDeJz7OO26xIJCTqhevkJXaWUaVODy+5kZ6UvdLdTnDeS94GV1xBJbWg5QNLc4DJLaJWxpowxeJlH67avYNnMPH4ZAJOYAhP9DecPp3FiCRHyEn1GJ8ul\/hAoqagbSYlyC2vPA4\/7VucCeMLmJm8FY93JO9qGV7tyiVY1\/AzaBu9lJK6YWkSrehs3itiloGCwxUvor4oHcLwcqiOIQnSVn0zcFpBEML+cp\/gvVcNBGjLZH\/l8mazhWECU1dJD1QiBAOB0kOvNkZ3RjVkZKlrQOrQYIp6tkxwHRk\/\/uDLgFh8NYMAO1XRMni0z9Div5UO9ZUfFtY1qQITvLWZDN2ok0366p6zuSxhCesWq+z8eZlENykUXE0kcPxP4cMH\/THPdcIEj65wBIOg+b9oN65Owiod5Mq3SvGcGqrV8rDuKS\/7ApO4laiyZxuImuXjnl1vvom8DhGooYvpNEyQ+MvV3MH+frsKeHyXoyb01j1HDdaPLxMF8EqrkGPz9mGQ3w8fH+np54mtvjhn4TvkPkF+Asvpt3jFRVlTs8iwLkp1ApOyWkCGr9RIhiPkVsr\/BgYHJ6LW0nRC41RmobeYZQBNsom2Nhhq6uVFVNLd5X5zZwBn+JnnnF\/dzg3iqi3TuebU1eN00dsaj\/nO8UZYkId6Fh2W\/VNR63GC7CPOFDjKs4lkB0bgWNZ0S7JEYGYJasogCaYR201avuKuIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45086,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2222.99,"basePriceNoTax":1899.9914529915,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":222.299,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000.691,"priceAfterDiscountNoTax":1709.9923076923,"priceAfterAgentDiscount":2000.691,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1709.9923076923,"priceAfterClubMemberDiscount":2000.691,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1709.9923076923,"dayFinalPrice":2000.691,"dayFinalPriceNoTax":1709.9923076923,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2222.99,"basePriceNoTax":1899.9914529915,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":222.299,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000.691,"priceAfterDiscountNoTax":1709.9923076923,"priceAfterAgentDiscount":2000.691,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1709.9923076923,"priceAfterClubMemberDiscount":2000.691,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1709.9923076923,"dayFinalPrice":2000.691,"dayFinalPriceNoTax":1709.9923076923,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10457,"packageID":52,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4445.98,"basePriceNoTax":3799.9829059829,"totalPrice":4001.382,"totalPriceNoTax":3419.9846153846,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41VilaKVi","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":true},{"creation":"2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg\/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkKciyC+yaF9O1oc7\/x9rC\/iwuZWtkLDa7lrE6SuvwcFFVphJYSiYypLyZflEbpoQ7rQBOUONzL5W+IcTja6lvb9ozYbiO1Ar54MCAil8R60l78vAFKL8GGn2dhod5SCWChwqYH2qn9RxFE2hFPIlQa3NmeStn2AMAUVaq+gq9RS5q2btPo9MQCFC5QPoRSgwUT28ucasrm93DVtruHFxoa1BPIjbS64i+f4Pn9mlrhq1DuxrS1Gb69D3beSKeXB\/3OK3A+vg6dmh0BuJ1OAjpkpwZBMzbvIzMRfQo9\/stShgrlsZejHlRN7Zv2JZyjbeq4ycs1RojlLCKfbsgTseuiuwU8CpYB+rpxSqlwJx79o63\/\/7f+jZ2dLtEIG65d96rZIfac4gdpld\/fNGDlz6Q8sDzIuQgJSrVcpHVS2QQ3fTNxZVYwdZgjXhrgnBfF+s\/PtNaqKG56FMCNEOdwFuWDi1uT6iNd2HfcQpO5LJFF7rjEajuIyTcXK7NO7NUIM4gNE0R\/odxEd3M6VqLXIo1FpxM07FphJmgU422nZz0IFkWXf\/hH\/9ecL15VxV6ovB0je16xCq5wS7j6IcIYkS4plK7VZsmSRY0ICORs41I9KUW5WYffZoI7hBHa4HmaWDoBnwys27xHxTrINdPTk2W4d0iE0sLdHBrQOSqJ3gkeF1m2fb7LudtJxHl\/YUEHu1xaTU5oMu7g9cliVvQoCzAcigI0P3m2mLM1ti8HJV\/DNuxJY4T2AgHhz6OAHg2G9jLMhP7Ym5Y8et+ut4e0qL4vd7BMbSDimeRGLxP0Kon9XbKpQVZ7IRzWO1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45086,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3211.01,"basePriceNoTax":2744.452991453,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":321.101,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2889.909,"priceAfterDiscountNoTax":2470.0076923077,"priceAfterAgentDiscount":2889.909,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2470.0076923077,"priceAfterClubMemberDiscount":2889.909,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2470.0076923077,"dayFinalPrice":2889.909,"dayFinalPriceNoTax":2470.0076923077,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3211.01,"basePriceNoTax":2744.452991453,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":321.101,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2889.909,"priceAfterDiscountNoTax":2470.0076923077,"priceAfterAgentDiscount":2889.909,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2470.0076923077,"priceAfterClubMemberDiscount":2889.909,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2470.0076923077,"dayFinalPrice":2889.909,"dayFinalPriceNoTax":2470.0076923077,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10457,"packageID":52,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":6422.02,"basePriceNoTax":5488.905982906,"totalPrice":5779.818,"totalPriceNoTax":4940.0153846154,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51VilaKVi","planCode":"F\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":true},{"creation":"2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg\/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkKONiIrPZ6iFEN322wAESn829dBOkR\/Hod49JLFDidVGilLnOK7swzdrsRK+EjQAyWfeN\/eAMte+Gy5i7JkMdsGMazOoO81Wk9B0JJi1mr9KqimDX+NFQJYhYNqYROVrWyYPTSUiieuD+EN8v1FQqBp8w8UwMhZGgLqiFafjkVzFQ5SyvNSqWmpkjcMUDFDh5jwZrQn0U\/z0TB6tFXqN8KX0FQwT7C9N3vrv97Pv2yish2kBSTi84GkJ3xe66o7xrOcrOZFAFRgtkG3CDDPj9fV6r9c5C8HNuWnpJgfgTevUXHh3BLhIgYbai+vw6RyyTP44VjbYrB+XWeqz71iuAnqmW\/6yWSaq3S1M5URqfiWb8fQE\/b4g58etfttVBXjsrXhRPPaoOvpj8CIZ7LFj4tBWb1xMkFFQtHJo5otcekxtNYt\/qtsY2Ook9wJQCYhqmzO18dwSRpFnfQiLOWYzzIAflCEGGSl0jRW992O4GZYGSIiIwpEqxFNCeGdtvDwWJY+NUwoWPFN6Kfl10JwZGnhdF99nWBgLXt6S9b4\/UMZ8\/z1s8YlssT0rxnE+tPj10qHr3SVwqN7TGp01g\/KPTPsJfvtJRlkg7gagTp0j1FVfZCee6pViyHJ+HpsXxyju7oKPin\/v9Y1tqkueuscN9+MB4zGedrCtHw3FeCF\/JxmczhzL1GiIY36DtLIHsuYd2cpHg8Fmrn4y4IGWBCElHJIiyP+7eqfkoJkpHICBzKQkbYnPQ7qSNgFbPY91VMcgB5PuEVchh4MUdqj6ClBY3JM1J+NYIiEYETUeeisxO7eSoyWHtIGimwt1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45086,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2374.99,"basePriceNoTax":2029.905982906,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":237.499,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2137.491,"priceAfterDiscountNoTax":1826.9153846154,"priceAfterAgentDiscount":2137.491,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1826.9153846154,"priceAfterClubMemberDiscount":2137.491,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1826.9153846154,"dayFinalPrice":2137.491,"dayFinalPriceNoTax":1826.9153846154,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2374.99,"basePriceNoTax":2029.905982906,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":237.499,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2137.491,"priceAfterDiscountNoTax":1826.9153846154,"priceAfterAgentDiscount":2137.491,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1826.9153846154,"priceAfterClubMemberDiscount":2137.491,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1826.9153846154,"dayFinalPrice":2137.491,"dayFinalPriceNoTax":1826.9153846154,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10457,"packageID":52,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4749.98,"basePriceNoTax":4059.811965812,"totalPrice":4274.982,"totalPriceNoTax":3653.8307692308,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51VilaKVi","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":true},{"creation":"2018-09-23T19:47:40.9612531+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4hY8WM3gTMGXz6FM7Dg\/cL4ruWxQskQhQNbXvPiaBkJ1Bu69vlMyOhkUZoH61aGRT82RIS1Q4NSw4uslXFFKgZCzEtgyJ1xYmcc2uTMmaOZnRhOJpw0C9SQOfd7UUlYHzLj19BHsDb1gjGyKDxDeFuNxS9Ijh\/rb0UExV5k20n1tgj9vgb\/+iwIfvoh1ZMvNBfaO0kL5XrgeG6XLEHeiTaLK6p6XZUueY19ClvaQSbqIB1ua67QfU9qZrZQld6kaQQ5fcSiChcbI6l\/NWM0qUTGXhZsrLtweKJgcKgtU8Edzeg3JJP5cJyCdu\/Ot0IYVoNcmd8Xa2cNgV1o5xvhJOP4fa06bLXVJC87SNIN859AnE3OHtQ8pE6r4ch7GXnCEk60B48klXQKTaNgbWDRJ3gOr4Iu6fNEqk6lO+oEZroTvfHgs7UUEeBOfyG7Fg5ytDfLhizNaw45\/yAxS0e1iVaF5a\/neUBvv+dkl2Tj+PQUgE6tRHcgh+AYiRXFlUSgCW3VkPfperYyHgVGeYTj6M9hF2KAUdLdXNfXAL4APLS16zw0R1SDWTtPYd5MZZCMD83qGl19P522fNRx1vx74cOhAj6wXK4gFBJRlmbE\/ToV7iHA8pZpAq1mXF7cNsBVzO+uNXrb7KdOg13U8xnBpKtBTN7T8vkeQVM1u8mae6fLTmsHJdXYzF5RrvReL8Z8ubG3ntsBkz\/GGkTDmwj3n5NpdJCHfcemQFNertMcqc2VydVQXV67pKdVyNp7qnyYQMLyqTrBBsx8OPf8Dw37jlct6JpS7YYBWSRIu6ZNkJt+XyRzzVOnsv\/5671NZyiHNzCdFvyY5me+37ho+q9OILOjKzauUnZH8oxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5549537+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45086,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2792.99,"basePriceNoTax":2387.1709401709,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":279.299,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2513.691,"priceAfterDiscountNoTax":2148.4538461538,"priceAfterAgentDiscount":2513.691,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2148.4538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":2513.691,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2148.4538461538,"dayFinalPrice":2513.691,"dayFinalPriceNoTax":2148.4538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2792.99,"basePriceNoTax":2387.1709401709,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":279.299,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":52},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2513.691,"priceAfterDiscountNoTax":2148.4538461538,"priceAfterAgentDiscount":2513.691,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2148.4538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":2513.691,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2148.4538461538,"dayFinalPrice":2513.691,"dayFinalPriceNoTax":2148.4538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10457,"packageID":52,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5585.98,"basePriceNoTax":4774.3418803419,"totalPrice":5027.382,"totalPriceNoTax":4296.9076923077,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51VilaKVi","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":true}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10457,"fromDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-25T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":37294,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-09-23T19:28:03.5781197+03:00","roomCategory":"41VilaKVi","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3609.98,"totalPriceNoTax":3085.452991453,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cHe8OwykTc1iX7LQP0GwnhoRwEnqoHW4XBDZP6FtKjSc\/qLwt3Z68\/q9dYbR2vGraJq1+RPdh4EASDVhNcM3mI1okaj132SjjBurBfVsHTH+oV7g9OB\/w\/vnVKPSnvHC28ALAYKumNTrIpGJkgejMI7X5fzUVeUeI\/Lb\/1N9EFK4QVOuJUUlquMUs0vAip\/rJRNHPtzp6\/rvCm8vP3fggRkydnLawJUBAkcYCmDQYHJ4D4eMAxpSTBAp8eAyPB9Qmg9ubHqNJE80HZ1gaejPGOp4nkDbbn5MHq9NfCU819jwxWo\/fLtCf897\/pJ7GI61eu8Koaco7BlUclEw18KDM+WTpstRm+Z3ioeXJ69WRPz2RnF4H+yCbD1NCxpAwyT\/aUCVsO5xIenx1W61NUVrXu4uEiREGK1J44Ra30Jnn6WA2aU5H09AMMo6aUO\/h+W5pWnS\/5GBpLgkh8YL3LSJi+BtyjLBd6w2SIVU7sKW9tKLmxDKX6pgdqQNYT3XQOPrKmyG2D8sRSvBn3xzUf0yBecLqTHvPzTEhKsxS5gwXcOBEx4FWJqhSZC3HPXcwrlXG2T6hHcZUabLC6KHUMZod9O8AbDZRKZVlMxfCTnGAMwtyJzaU1DUF3tfLp0LcQsQjWSqk8sAdGpyM2NcnVU7AX\/hp6xbFa\/zxFQAZvXqUC\/YeKbhJuKNQ5z3sy744wyzLBOFOVllxqiavp6SfY2YCBbHuX3W22tuCYg0FTKjHT7oP5hzPqIQFWmq83fk23H7qV3LqPRcv5fFzsV7yoIsT4xW0YiHIKU7naMU7OW55OYz","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1804.99,"basePriceNoTax":1542.7264957265,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1804.99,"priceAfterDiscountNoTax":1542.7264957265,"priceAfterInternetDiscount":1804.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1542.7264957265,"priceAfterAddOnDiscount":1804.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1542.7264957265,"priceAfterClubMemberDiscount":1804.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1542.7264957265,"dayFinalPrice":1804.99,"dayFinalPriceNoTax":1542.7264957265,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1804.99,"basePriceNoTax":1542.7264957265,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1804.99,"priceAfterDiscountNoTax":1542.7264957265,"priceAfterInternetDiscount":1804.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1542.7264957265,"priceAfterAddOnDiscount":1804.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1542.7264957265,"priceAfterClubMemberDiscount":1804.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1542.7264957265,"dayFinalPrice":1804.99,"dayFinalPriceNoTax":1542.7264957265,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:28:03.5898660+03:00","roomCategory":"41VilaKVi","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"F\/B","totalPrice":5282.02,"totalPriceNoTax":4514.547008547,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cDKRtf3U6n\/uKlCwyBoqaiCE2UmVptA3WDLgUPbfJvOPEogte0f0IKll2bL3SJbVf7bW2GuUIxkQYOxHbSg\/WTjWqg9QzLQcSkqHdrtFAcWU0nNGNkQywRXm84M7nFBwJzL46Xw5RW9iS0+Q1VUEmh6odFkdFvY2kMKaNOFuMaCt3nZgpcQAefJ2xLXC3\/NJAOpWzrTbEFIBbNR5QLfI9PC3y6V\/7qNmpSdl7uUEirj6JDBKDdwKS715KO+vuarkDtU1bqsvaHH0lEXrmdgFTCmwRwQRNDUiEuLZAD7XAWbNIsGgTuQ3PeKkDPBKmgmb26MZDWror485YHxiKECbkauZWVSglr1YYnfgh309S4OHtrRLRwJ14Eo0j900IhoBFu3b92Ap7zhHffZuXUs40mA4NtjJjSsDN0ufFeRc850gB9ManHmTRogHFVMmx6idwAzhFjhBqFR76acfcBfNikWhH1E5N0tbcXaYe\/UhI5BAxQ2lBDv8dV+GdTe3nhfLRtjFPgtj4QrXLDlmCIGR1ITbYJONPb27nTXK7N6qBE7wjTgiT4Qd\/ivyeXyLdi1ZvlcMA6F5zzKY2y8EXIxkGiUzYSxkOmT8fg0TnVx2\/yNL6EGwTBDFAJpongo1JbLpCX1Q\/W\/VaDsfyZ8gUUSwIjGZfMMdBQ5\/cE\/jq2YhiCq2AR+tBGyHd358j3QxMkRLI3yWz7hSfR8RtBs\/P7D1qzQLvJ6K50eAx0hdSIY7ZWEOzy+g22SvlUYMgcFFWJcjt2iF9TZNYGzAF1KhoNTMuKaA5LkAkuNak1RsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2641.01,"basePriceNoTax":2257.2735042735,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2641.01,"priceAfterDiscountNoTax":2257.2735042735,"priceAfterInternetDiscount":2641.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2257.2735042735,"priceAfterAddOnDiscount":2641.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2257.2735042735,"priceAfterClubMemberDiscount":2641.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2257.2735042735,"dayFinalPrice":2641.01,"dayFinalPriceNoTax":2257.2735042735,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2641.01,"basePriceNoTax":2257.2735042735,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2641.01,"priceAfterDiscountNoTax":2257.2735042735,"priceAfterInternetDiscount":2641.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2257.2735042735,"priceAfterAddOnDiscount":2641.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2257.2735042735,"priceAfterClubMemberDiscount":2641.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2257.2735042735,"dayFinalPrice":2641.01,"dayFinalPriceNoTax":2257.2735042735,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:28:03.6100675+03:00","roomCategory":"41VilaKVi","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":4445.98,"totalPriceNoTax":3799.9829059829,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zA+\/C+hzJ+2Xz6FM7Dg\/cDKRtf3U6n\/uHKSh1soF+Fr+vBoxcoyIOhnYZ+676LWlgDeGpB1gxWaeiwoozH4cVO7cnfFAT7Z1HcdI9ubgrxGhiiWoUieDKNYKbuYYY0Ste8ddxXS1M5FD7Y9AK9lzKOm\/5wsIjuGv7+yO0MwYwGHfgTmHG2LPoDO6tG+RK8qHoyciTPld1+sYCopHGBV0PvnrSuPAqZbG7zB2zkrakL1wSkAjMcLXMXoEjgsMdY9m+xftdCEfeu43Y67KLOxQb3EvCVNJPOZCXD6dhP9seA3oULf7IAFFY3DJ5K1GdK4wLQcFaVZk1ttkBl+4GcoF0rtVqBSmYIb58hheBPafGuGvuWjXoFMle7ZhNmGVPBu0EnXu7sHFfBHHDDn7keA1\/wY9wx7R+vkaMbPyw1fK+F48J89WC\/LcREg3iUqvhUVG1ZadumN8jXXv0bvo4kHQjymGJ9zi3db2pfbDT0Yv8\/7XnG\/Ul9TwLJEp0SJFm\/AB5W+FZrXnFNabUsmbK1qkRDoUUbPB4VXcUuVvEwV7vys9G0MjAiwrYFwD2BBgLa\/XmAjm44xG5MCgAOuK9peOeaVLkI2a1N0InbXCD6KCg0Q9kGzk6n\/6pdCK0RocIQ5qUDq\/9vqjcRi+1+qYIb6VV0Oo9qtSwQsSPv42elKDrqYp1WBYK9jN0BtNj3PuQnlDWpzPE1E47xu+JgqmDSuXylPWGviMqvTzmzoMOYlgWErj+E\/m8x6ctCl35LDS4iVqyDUa27e24RP7fiZBLJC0RVqYmiRHnbe+4GgKAd1BIpUmlJXUJMg4xiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2222.99,"basePriceNoTax":1899.9914529915,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2222.99,"priceAfterDiscountNoTax":1899.9914529915,"priceAfterInternetDiscount":2222.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1899.9914529915,"priceAfterAddOnDiscount":2222.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1899.9914529915,"priceAfterClubMemberDiscount":2222.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1899.9914529915,"dayFinalPrice":2222.99,"dayFinalPriceNoTax":1899.9914529915,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2222.99,"basePriceNoTax":1899.9914529915,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2222.99,"priceAfterDiscountNoTax":1899.9914529915,"priceAfterInternetDiscount":2222.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1899.9914529915,"priceAfterAddOnDiscount":2222.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1899.9914529915,"priceAfterClubMemberDiscount":2222.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1899.9914529915,"dayFinalPrice":2222.99,"dayFinalPriceNoTax":1899.9914529915,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:28:03.6100675+03:00","roomCategory":"51VilaKVi","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":4749.98,"totalPriceNoTax":4059.811965812,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qKXtj73wzR0wkab1rGoUS0OcZk8NqwhXS1HoJOdxPjldlbQi7xXurLgizjoln2Ar8XmoEpUKxhNWKBGn7jGR\/t88uu1JQnZZgMrLB6XQ4wzsSUsrZC+c2STsErYiQajynsnFxMthRm2M0tHoh3geLFDz5tYKgKoPmHieheTWhcM9STvEhhSz+ZwU9Wzo5m87KHjBRiRlE4W8S+MmgEgEfe\/N4ubQCKeDH2ka0iisoQqB88S3ps5iQQrBcJgHDZBZnu9xBNY3fBj7YlxdU\/dCQ0jG41GGjaz5DbaYEqqx93usWK8K3KesXMf+xQo32Sim6kGDcTqZcJrOzGfPD2KiMVZ7uEzMNnPgOvNexXUqdMGMbGGlbRuD731SJCbQyqFJrIs1mHP\/RsFgxHhAtYDz6r1V+wPpdrisGJ8kzOW2KOaV1tQhxNEUTTMWpgF0U2NSi4uKFCmfif6zJP4KdmsJn5VCpcl3jnbuO+GuME+0H43lJX2pJUAeO56isa100vB14FY+ooK0LkU\/eXmBfzmrM1jIZ6+jb7mhy6vny0xv9a1ShwwIngR3zcfrIPzRnV4Z4EhgHG+tljCM\/KIHg5xh7XvLF+EHl+AiK0ZL3pCoUXUIoPC4hYuGKY5sSSTyx2wovmZYMdxnFOHgSgnVhYvTvSSqKxglnL9sA25LxXfsQ+cYaeWRxBgQ0wZ+Jfz4AIe0JHgblUHTx9yyDl3vUNafFx84FjJFsBZVk1O4KziRvsPe3nT66uzeziSC\/K61TL1C2HXHLZL23e2qKMU7OW55OYz","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2374.99,"basePriceNoTax":2029.905982906,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":2374.99,"priceAfterDiscountNoTax":2029.905982906,"priceAfterInternetDiscount":2374.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2029.905982906,"priceAfterAddOnDiscount":2374.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2029.905982906,"priceAfterClubMemberDiscount":2374.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2029.905982906,"dayFinalPrice":2374.99,"dayFinalPriceNoTax":2029.905982906,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2374.99,"basePriceNoTax":2029.905982906,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2374.99,"priceAfterDiscountNoTax":2029.905982906,"priceAfterInternetDiscount":2374.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2029.905982906,"priceAfterAddOnDiscount":2374.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2029.905982906,"priceAfterClubMemberDiscount":2374.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2029.905982906,"dayFinalPrice":2374.99,"dayFinalPriceNoTax":2029.905982906,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:28:03.6210766+03:00","roomCategory":"51VilaKVi","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"F\/B","totalPrice":6422.02,"totalPriceNoTax":5488.905982906,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qKTSOmCimgIlwPOhlsrS4VNuhe13DpvqPqqsRH114\/DxU\/vwhEf15dyn4udXe7tG6BsTCCaVkMjRY0JkPc8lJQV0de3oN9iFWGFnSPPuATsXkRolwN+0YO8CEZrjLBwW2j5YNB+kAfgzxgIfmYnXXK\/3592CD5d960TJ846sY0pKIavhRQP6eP71hkP2XxnxsB8poIDHbKG5mbSmbCkaUkBLPEaxG6STj4o3FpZCntFauHubKdA\/EZEnbr+Ub4HJry\/ggY6sQkZLfOJmp71k0k2ejn5ialRk7YqKd8w+cMwkde0duuz4XC2FoC5aGcVAp1ndRxzT+TKlEO9MNMcy6cieD04kltn7yLMrrkHB1xI5YwU4Zd35W7GajZUa5+RejwZoFJsJKWIsbTfS0FVZLu8ljIXpYpFZVsTR2qE8O6byInrRu8M9cPw++hlBWxxXHwS5\/nrhvkUVFcZ\/6mOI3nmbKrpYfexJwsZZfh7QVTP85qVBMzG0kXzdCUn4fn8+5\/Hxg8wxBpAwSssBhYK9Ge18Lwr3JG604X0tgm5pFXJNEcvy62DR9izn1XclCBmmi\/E\/cPsPm1WIsWiH678ckkOLfho2ka9u8aLwVnt0SMGWlYs7PrnavwujRmJn\/IB6pwUdF0SCXQizjEyRRWk9yiOjEmb3mUDGlY+BnMicRAqAHRj4MwmAkGzk7HU4X7dcrKFqVmKj7aXK3QKyK7RELED6RimyvJyxt1ZIJrkXk2AO7FND6QNn9Of41TfSO4mhTSW2d5EBaiDxbGN3AlLxVLOIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3211.01,"basePriceNoTax":2744.452991453,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":3211.01,"priceAfterDiscountNoTax":2744.452991453,"priceAfterInternetDiscount":3211.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2744.452991453,"priceAfterAddOnDiscount":3211.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2744.452991453,"priceAfterClubMemberDiscount":3211.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2744.452991453,"dayFinalPrice":3211.01,"dayFinalPriceNoTax":2744.452991453,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3211.01,"basePriceNoTax":2744.452991453,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":3211.01,"priceAfterDiscountNoTax":2744.452991453,"priceAfterInternetDiscount":3211.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2744.452991453,"priceAfterAddOnDiscount":3211.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2744.452991453,"priceAfterClubMemberDiscount":3211.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2744.452991453,"dayFinalPrice":3211.01,"dayFinalPriceNoTax":2744.452991453,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:28:03.6367182+03:00","roomCategory":"51VilaKVi","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":5585.98,"totalPriceNoTax":4774.3418803419,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cDKRtf3U6n\/uKlCwyBoqaiCJsSNT1Ku1s0c7hyQkRlYyxMiX2ej4HVM9RM2lGfLJxmhiURXsQQ8Z0bIZu1pjQPXqRtdB2sXIUmAQcjma20Zn0sAyLyQRHcTJv1MfYxq9yk1SqSrjwIPL87Ho3V9+0APiJNcsuRLRNfgrKfPGAU9pvOyWglzfesMpomHF5Fb7GRdRkGDP+tys79h4ecoF3iZDbi3eEuCC3rGgMp2ryGwbgm5KQYfV\/Pxge8p23uWg4+AGZDx2d\/\/MdMiIIWQnoUYjAGiVtFWYkKO1q\/6OrfVU6fYwP+xDCAfcX9QQys3b+MWivWzeO7DsErNslzdygUrCXdVurkXbY+D6zH6qnS9ubfM4l3ipkJGCHLpmDLsPYK4HbaXaC\/YV0M+dirEq8YaGZePyqxcJFVInPG+U9a+3KrYouLjMHZvBILwgGR4MajatKyqzvKKzpFxixrB65XlYUeJOCSjefNcV7op9HHqK1J2P52o1QKQ34m4pnlfZNTtEFEUdckEr\/QQep1Gl2gY58m6me+spB8YoF8KghdFoFQSdVF\/jpUhFAye7HCIYQP60+3LlysnuhHQd+WRkFX18aPmSZwDsPzKSJKdzFJ6zI\/BRqvIP+3cBCcb6WC3nl802HG8YHH7SOoBGpc6PMHDLM6ALIgKcUU4ihffw+jI7kTAqnjypw9gANrWujHrewilxfCqGi83dbvfVz6U1HgGUDEnAAIWB1U1E\/WjH+XIww0lYB6IMVkkYhvUknXFh72rVSAeb+90F8ttq4aM8ZEgwRlD9B3kpfnFXWe4fWQhnIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:40.5862027+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2792.99,"basePriceNoTax":2387.1709401709,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":2792.99,"priceAfterDiscountNoTax":2387.1709401709,"priceAfterInternetDiscount":2792.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2387.1709401709,"priceAfterAddOnDiscount":2792.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2387.1709401709,"priceAfterClubMemberDiscount":2792.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2387.1709401709,"dayFinalPrice":2792.99,"dayFinalPriceNoTax":2387.1709401709,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2792.99,"basePriceNoTax":2387.1709401709,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2792.99,"priceAfterDiscountNoTax":2387.1709401709,"priceAfterInternetDiscount":2792.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2387.1709401709,"priceAfterAddOnDiscount":2792.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2387.1709401709,"priceAfterClubMemberDiscount":2792.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2387.1709401709,"dayFinalPrice":2792.99,"dayFinalPriceNoTax":2387.1709401709,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10457,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-09-23T20:37:40.1545268+03:00","apiEnd":"2018-09-23T20:37:40.2305140+03:00"}
 • וילה כנרת עם האט טאב וילה מפוארת ויוקרתית הממוקמת בקומה השנייה, הכוללת מרפסת מרווחת המשקיפה לנוף הקסום של הרי הגולן והכנרת, במרפסת פינת ישיבה ומיטות שיזוף. בוילה האט טאב מפנק (לארבעה מבוגרים) במרפסת החיצונית . בוילה ישנו סלון מפנק עם ספה הנפתחת למיטה זוגית, המתאימה ל-2 ילדים לכל היותר, ופינת ישיבה נוחה. כמו כן, שולחן עבודה ארוך, מכונת אספרסו של חברת "נספרסו", ערכת קפה וטלויזיה LCD 55 אינץ'. בוילה מיטה רחבה ונעימה בגודל של 180/200 ס"מ, לצידן טלפון המאפשר שיחות לחו"ל ללא תשלום למגוון רחב של יעדים. בחדר האמבטיה המרווח יש מקלחון רחב עם "ראש גשם" בקוטר 20 ס"מ , משטח כיור נרחב עם 2 כיורים ומראה רחבה ותא שירותים מופרד. גודל: כ-55 מ"ר ( לא כולל המרפסת). תפוסה מירבית : זוג + 2 ילדים עד גיל 12 ותינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3249סה"כ 2 לילות
  ₪1625ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3610סה"כ 2 לילות
  ₪1805ממוצע ללילה
  חצי פנסיון
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4001סה"כ 2 לילות
  ₪2001ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4446סה"כ 2 לילות
  ₪2223ממוצע ללילה
  פנסיון מלא
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4754סה"כ 2 לילות
  ₪2377ממוצע ללילה
  פנסיון מלא

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪5282סה"כ 2 לילות
  ₪2641ממוצע ללילה
 • וילה כנרת עם בריכה
  וילה כנרת עם בריכה וילה מפוארת ויוקרתית הכוללת מרפסת רחבה, המשקיפה לנוף הקסום של הכנרת. במרפסת פינת ישיבה מיטות שיזוף. בוילה בריכת אינפיניטי צמודה בגודל של כ-15 מ"ר ובעומק 90-100 ס"מ . הוילה כוללת סלון מפנק עם ספה הנפתחת למיטה זוגית המתאימה ל-2 ילדים לכל היותר, ופינת ישיבה נוחה. כמו כן, שולחן עבודה ארוך, מיני בר בתשלום ומכונת אפרסו של חברת "נספרסו", ערכת קפה וטלויזיה LCD 55 אינץ' לפחות. בוילה מיטה רחבה ונעימה בגודל של 180/200 ס"מ, לצידן טלפון המאפשר שיחות לחו"ל חינם למגוון רחב של יעדים. בחדר האמבטיה המרווח יש מקלחון רחב עם "ראש גשם" בקוטר 20 ס"מ , משטח כיור נרחב עם 2 כיורים ומראה רחבה ותא שירותים מופרד. גודל: כ-47 מ"ר ( לא כולל המרפסת). תפוסה מירבית : זוג + 2 ילדים עד גיל 12 ותינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4275סה"כ 2 לילות
  ₪2138ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4750סה"כ 2 לילות
  ₪2375ממוצע ללילה
  חצי פנסיון
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪5027סה"כ 2 לילות
  ₪2514ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪5586סה"כ 2 לילות
  ₪2793ממוצע ללילה
  פנסיון מלא
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪5780סה"כ 2 לילות
  ₪2890ממוצע ללילה
  פנסיון מלא

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪6422סה"כ 2 לילות
  ₪3211ממוצע ללילה